NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Chronicles 8

8:1 <01004> wtyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <08010> hmls <01129> hnb <0834> rsa <08141> hns <06242> Myrve <07093> Uqm <01961> yhyw (8:1)

8:2 <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <08033> Ms <03427> bswyw <0853> Mta <08010> hmls <01129> hnb <08010> hmlsl <02361> Mrwx <05414> Ntn <0834> rsa <05892> Myrehw (8:2)

8:3 <05921> hyle <02388> qzxyw <02578> hbwu <0> tmx <08010> hmls <01980> Klyw (8:3)

8:4 <02574> tmxb <01129> hnb <0834> rsa <04543> twnkomh <05892> yre <03605> lk <0853> taw <04057> rbdmb <08412> rmdt <0853> ta <01129> Nbyw (8:4)

8:5 <01280> xyrbw <01817> Mytld <02346> twmwx <04692> rwum <05892> yre <08481> Nwtxth <01032> Nwrwx <0> tyb <0853> taw <05945> Nwyleh <01032> Nwrwx <0> tyb <0853> ta <01129> Nbyw (8:5)

8:6 <04474> wtlsmm <0776> Ura <03605> lkbw <03844> Nwnblbw <03389> Mlswryb <01129> twnbl <02836> qsx <0834> rsa <08010> hmls <02837> qsx <03605> lk <0853> taw <06571> Mysrph <05892> yre <0853> taw <07393> bkrh <05892> yre <03605> lk <0853> taw <08010> hmlsl <01961> wyh <0834> rsa <04543> twnkomh <05892> yre <03605> lk <0853> taw <01191> tleb <0853> taw (8:6)

8:7 <01992> hmh <03478> larvym <03808> al <0834> rsa <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <0567> yrmahw <02850> ytxh <04480> Nm <03498> rtwnh <05971> Meh <03605> lk (8:7)

8:8 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <04522> oml <08010> hmls <05927> Mleyw <03478> larvy <01121> ynb <03615> Mwlk <03808> al <0834> rsa <0776> Urab <0310> Mhyrxa <03498> wrtwn <0834> rsa <01121> Mhynb <04480> Nm (8:8)

8:9 P <06571> wysrpw <07393> wbkr <08269> yrvw <07991> wysyls <08269> yrvw <04421> hmxlm <0582> ysna <01992> hmh <03588> yk <04399> wtkalml <05650> Mydbel <08010> hmls <05414> Ntn <03808> al <0834> rsa <03478> larvy <01121> ynb <04480> Nmw (8:9)

8:10 <05971> Meb <07287> Mydrh <03967> Mytamw <02572> Mysmx <08010> hmls <04428> Klml <0834> rsa <05333> *Mybunh {Mybyunh} <08269> yrv <0428> hlaw (8:10)

8:11 P <03068> hwhy <0727> Nwra <0413> Mhyla <0935> hab <0834> rsa <01992> hmh <06944> sdq <03588> yk <03478> larvy <04428> Klm <01732> dywd <01004> tybb <0> yl <0802> hsa <03427> bst <03808> al <0559> rma <03588> yk <0> hl <01129> hnb <0834> rsa <01004> tybl <01732> dywd <05892> ryem <08010> hmls <05927> hleh <06547> herp <01323> tb <0853> taw (8:11)

8:12 <0197> Mlwah <06440> ynpl <01129> hnb <0834> rsa <03068> hwhy <04196> xbzm <05921> le <03068> hwhyl <05930> twle <08010> hmls <05927> hleh <0227> za (8:12)

8:13 <05521> twkoh <02282> gxbw <07620> twebsh <02282> gxbw <04682> twumh <02282> gxb <08141> hnsb <06471> Mymep <07969> swls <04150> twdewmlw <02320> Mysdxlw <07676> twtbsl <04872> hsm <04687> twumk <05927> twlehl <03117> Mwyb <03117> Mwy <01697> rbdbw (8:13)

8:14 <0430> Myhlah <0376> sya <01732> dywd <04687> twum <03651> Nk <03588> yk <08179> resw <08179> resl <04256> Mtwqlxmb <07778> Myrewshw <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbdl <03548> Mynhkh <05048> dgn <08334> trslw <01984> llhl <04931> Mtwrmsm <05921> le <03881> Mywlhw <05656> Mtdbe <05921> le <03548> Mynhkh <04256> twqlxm <0853> ta <01> wyba <01732> dywd <04941> jpsmk <05975> dmeyw (8:14)

8:15 <0214> twrualw <01697> rbd <03605> lkl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <05921> le <04428> Klmh <04687> twum <05493> wro <03808> alw (8:15)

8:16 o <03068> hwhy <01004> tyb <08003> Mls <03615> wtlk <05704> dew <03068> hwhy <01004> tyb <04143> dowm <03117> Mwyh <05704> de <08010> hmls <04399> tkalm <03605> lk <03559> Nktw (8:16)

8:17 <0123> Mwda <0776> Urab <03220> Myh <08193> tpv <05921> le <0359> twlya <0413> law <06100> rbg <0> Nwyuel <08010> hmls <01980> Klh <0227> za (8:17)

8:18 P <08010> hmls <04428> Klmh <0413> la <0935> waybyw <02091> bhz <03603> rkk <02572> Mysmxw <03967> twam <0702> ebra <08033> Msm <03947> wxqyw <0211> hrypwa <08010> hmls <05650> ydbe <05973> Me <0935> wabyw <03220> My <03045> yedwy <05650> Mydbew <0591> *twyna {twynwa} <05650> wydbe <03027> dyb <02361> Mrwx <0> wl <07971> xlsyw (8:18)

8:1 kai egeneto meta eikosi eth en oiv wkodomhsen salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon eautou

8:2 kai tav poleiv av edwken ciram tw salwmwn wkodomhsen autav salwmwn kai katwkisen ekei touv uiouv israhl

8:3 kai hlyen salwmwn eiv aimay swba kai katiscusen authn

8:4 kai wkodomhsen thn yedmor en th erhmw kai pasav tav poleiv tav ocurav av wkodomhsen en hmay

8:5 kai wkodomhsen thn baiywrwn thn anw kai thn baiywrwn thn katw poleiv ocurav teich pulai kai mocloi

8:6 kai thn baalay kai pasav tav poleiv tav ocurav ai hsan tw salwmwn kai pasav tav poleiv twn armatwn kai tav poleiv twn ippewn kai osa epeyumhsen salwmwn kata thn epiyumian tou oikodomhsai en ierousalhm kai en tw libanw kai en pash th basileia autou

8:7 pav o laov o kataleifyeiv apo tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou oi ouk eisin ek tou israhl

8:8 hsan ek twn uiwn autwn twn kataleifyentwn met autouv en th gh ouv ouk exwleyreusan oi uioi israhl kai anhgagen autouv salwmwn eiv foron ewv thv hmerav tauthv

8:9 kai ek twn uiwn israhl ouk edwken salwmwn eiv paidav th basileia autou oti autoi andrev polemistai kai arcontev kai dunatoi kai arcontev armatwn kai ippewn

8:10 kai outoi arcontev twn prostatwn basilewv salwmwn penthkonta kai diakosioi ergodiwktountev en tw law

8:11 kai thn yugatera faraw salwmwn anhgagen ek polewv dauid eiv ton oikon on wkodomhsen auth oti eipen ou katoikhsei h gunh mou en polei dauid tou basilewv israhl oti agiov estin ou eishlyen ekei kibwtov kuriou

8:12 tote anhnegken salwmwn olokautwmata tw kuriw epi to yusiasthrion o wkodomhsen apenanti tou naou

8:13 kai kata ton logon hmerav en hmera tou anaferein kata tav entolav mwush en toiv sabbatoiv kai en toiv mhsin kai en taiv eortaiv treiv kairouv tou eniautou en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth twn skhnwn

8:14 kai esthsen kata thn krisin dauid tav diaireseiv twn ierewn kata tav leitourgiav autwn kai oi leuitai epi tav fulakav autwn tou ainein kai leitourgein katenanti twn ierewn kata ton logon hmerav en th hmera kai oi pulwroi kata tav diaireseiv autwn eiv pulhn kai pulhn oti outwv entolai dauid anyrwpou tou yeou

8:15 ou parhlyon tav entolav tou basilewv peri twn ierewn kai twn leuitwn eiv panta logon kai eiv touv yhsaurouv

8:16 kai htoimasyh pasa h ergasia af hv hmerav eyemeliwyh ewv ou eteleiwsen salwmwn ton oikon kuriou

8:17 tote wceto salwmwn eiv gasiwngaber kai eiv thn ailay thn parayalassian en gh idoumaia

8:18 kai apesteilen ciram en ceiri paidwn autou ploia kai paidav eidotav yalassan kai wconto meta twn paidwn salwmwn eiv swfira kai elabon ekeiyen tetrakosia kai penthkonta talanta crusiou kai hlyon prov ton basilea salwmwnTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org