NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Chronicles 7

7:1 <01004> tybh <0853> ta <04390> alm <03068> hwhy <03519> dwbkw <02077> Myxbzhw <05930> hleh <0398> lkatw <08064> Mymshm <03381> hdry <0784> sahw <06419> llpthl <08010> hmls <03615> twlkkw (7:1)

7:2 <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <03068> hwhy <03519> dwbk <04390> alm <03588> yk <03068> hwhy <01004> tyb <0413> la <0935> awbl <03548> Mynhkh <03201> wlky <03808> alw (7:2)

7:3 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> twdwhw <07812> wwxtsyw <07531> hpurh <05921> le <0776> hura <0639> Mypa <03766> werkyw <01004> tybh <05921> le <03068> hwhy <03519> dwbkw <0784> sah <03381> tdrb <07200> Myar <03478> larvy <01121> ynb <03605> lkw (7:3)

7:4 o <03068> hwhy <06440> ynpl <02077> xbz <02076> Myxbz <05971> Meh <03605> lkw <04428> Klmhw (7:4)

7:5 <05971> Meh <03605> lkw <04428> Klmh <0430> Myhlah <01004> tyb <0853> ta <02596> wknxyw <0505> Pla <06242> Myrvew <03967> ham <06629> Nauw <0505> Pla <08147> Mynsw <06242> Myrve <01241> rqbh <02077> xbz <0853> ta <08010> hmls <04428> Klmh <02076> xbzyw (7:5)

7:6 o <05975> Mydme <03478> larvy <03605> lkw <05048> Mdgn <02690> *Myruxm {Myruuxm} <03548> Mynhkhw <03027> Mdyb <01732> dywd <01984> llhb <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <03068> hwhyl <03034> twdhl <04428> Klmh <01732> dywd <06213> hve <0834> rsa <03068> hwhy <07892> rys <03627> ylkb <03881> Mywlhw <05975> Mydme <04931> Mtwrmsm <05921> le <03548> Mynhkhw (7:6)

7:7 <02459> Myblxh <0853> taw <04503> hxnmh <0853> taw <05930> hleh <0853> ta <03557> lykhl <03201> lwky <03808> al <08010> hmls <06213> hve <0834> rsa <05178> tsxnh <04196> xbzm <03588> yk <08002> Mymlsh <02459> yblx <0853> taw <05930> twleh <08033> Ms <06213> hve <03588> yk <03068> hwhy <01004> tyb <06440> ynpl <0834> rsa <02691> ruxh <08432> Kwt <0853> ta <08010> hmls <06942> sdqyw (7:7)

7:8 <04714> Myrum <05158> lxn <05704> de <02574> tmx <0935> awblm <03966> dam <01419> lwdg <06951> lhq <05973> wme <03478> larvy <03605> lkw <03117> Mymy <07651> tebs <01931> ayhh <06256> teb <02282> gxh <0853> ta <08010> hmls <06213> veyw (7:8)

7:9 <03117> Mymy <07651> tebs <02282> gxhw <03117> Mymy <07651> tebs <06213> wve <04196> xbzmh <02598> tknx <03588> yk <06116> true <08066> ynymsh <03117> Mwyb <06213> wveyw (7:9)

7:10 <05971> wme <03478> larvylw <08010> hmlslw <01732> dywdl <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <02896> hbwjh <05921> le <03820> bl <02896> ybwjw <08056> Myxmv <0168> Mhylhal <05971> Meh <0853> ta <07971> xls <07637> yeybsh <02320> sdxl <07969> hslsw <06242> Myrve <03117> Mwybw (7:10)

7:11 P <06743> xyluh <01004> wtybbw <03068> hwhy <01004> tybb <06213> twvel <08010> hmls <03820> bl <05921> le <0935> abh <03605> lk <0853> taw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <08010> hmls <03615> lkyw (7:11)

7:12 <02077> xbz <01004> tybl <0> yl <02088> hzh <04725> Mwqmb <0977> ytrxbw <08605> Ktlpt <0853> ta <08085> ytems <0> wl <0559> rmayw <03915> hlylb <08010> hmls <0413> la <03068> hwhy <07200> aryw (7:12)

7:13 <05971> ymeb <01698> rbd <07971> xlsa <0518> Maw <0776> Urah <0398> lwkal <02284> bgx <05921> le <06680> hwua <02005> Nhw <04306> rjm <01961> hyhy <03808> alw <08064> Mymsh <06113> ruea <02005> Nh (7:13)

7:14 <0776> Mura <0853> ta <07495> apraw <02403> Mtajxl <05545> xloaw <08064> Mymsh <04480> Nm <08085> emsa <0589> ynaw <07451> Myerh <01870> Mhykrdm <07725> wbsyw <06440> ynp <01245> wsqbyw <06419> wllptyw <05921> Mhyle <08034> yms <07121> arqn <0834> rsa <05971> yme <03665> wenkyw (7:14)

7:15 <02088> hzh <04725> Mwqmh <08605> tlptl <07183> twbsq <0241> ynzaw <06605> twxtp <01961> wyhy <05869> ynye <06258> hte (7:15)

7:16 <03117> Mymyh <03605> lk <08033> Ms <03820> yblw <05869> ynye <01961> wyhw <05769> Mlwe <05704> de <08033> Ms <08034> yms <01961> twyhl <02088> hzh <01004> tybh <0853> ta <06942> ytsdqhw <0977> ytrxb <06258> htew (7:16)

7:17 <08104> rwmst <04941> yjpsmw <02706> yqxw <06680> Kytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvelw <01> Kyba <01732> dywd <01980> Klh <0834> rsak <06440> ynpl <01980> Klt <0518> Ma <0859> htaw (7:17)

7:18 <03478> larvyb <04910> lswm <0376> sya <0> Kl <03772> trky <03808> al <0559> rmal <01> Kyba <01732> dywdl <03772> ytrk <0834> rsak <04438> Ktwklm <03678> aok <0853> ta <06965> ytwmyqhw (7:18)

7:19 <0> Mhl <07812> Mtywxtshw <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> Mtdbew <01980> Mtklhw <06440> Mkynpl <05414> yttn <0834> rsa <04687> ytwumw <02708> ytwqx <05800> Mtbzew <0859> Mta <07725> Nwbwst <0518> Maw (7:19)

7:20 <05971> Mymeh <03605> lkb <08148> hnynslw <04912> lsml <05414> wnntaw <06440> ynp <05921> lem <07993> Kylsa <08034> ymsl <06942> ytsdqh <0834> rsa <02088> hzh <01004> tybh <0853> taw <0> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> ytmda <05921> lem <05428> Mytstnw (7:20)

7:21 <02088> hzh <01004> tyblw <02063> tazh <0776> Ural <03602> hkk <03068> hwhy <06213> hve <04100> hmb <0559> rmaw <08074> Msy <05921> wyle <05674> rbe <03605> lkl <05945> Nwyle <01961> hyh <0834> rsa <02088> hzh <01004> tybhw (7:21)

7:22 P <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <05921> Mhyle <0935> aybh <03651> Nk <05921> le <05647> Mwdbeyw <0> Mhl <07812> wwxtsyw <0312> Myrxa <0430> Myhlab <02388> wqyzxyw <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Mayuwh <0834> rsa <01> Mhytba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> wbze <0834> rsa <05921> le <0559> wrmaw (7:22)

7:1 kai wv sunetelesen salwmwn proseucomenov kai to pur katebh ek tou ouranou kai katefagen ta olokautwmata kai tav yusiav kai doxa kuriou eplhsen ton oikon

7:2 kai ouk hdunanto oi iereiv eiselyein eiv ton oikon kuriou en tw kairw ekeinw oti eplhsen doxa kuriou ton oikon

7:3 kai pantev oi uioi israhl ewrwn katabainon to pur kai h doxa kuriou epi ton oikon kai epeson epi proswpon epi thn ghn epi to liyostrwton kai prosekunhsan kai hnoun tw kuriw oti agayon oti eiv ton aiwna to eleov autou

7:4 kai o basileuv kai pav o laov yuontev yumata enanti kuriou

7:5 kai eyusiasen salwmwn thn yusian moscwn eikosi kai duo ciliadav kai boskhmatwn ekaton kai eikosi ciliadav kai enekainisen ton oikon tou yeou o basileuv kai pav o laov

7:6 kai oi iereiv epi tav fulakav autwn esthkotev kai oi leuitai en organoiv wdwn kuriou tou dauid tou basilewv tou exomologeisyai enanti kuriou oti eiv ton aiwna to eleov autou en umnoiv dauid dia ceirov autwn kai oi iereiv salpizontev taiv salpigxin enantion autwn kai pav israhl esthkwv

7:7 kai hgiasen salwmwn to meson thv aulhv thv en oikw kuriou oti epoihsen ekei ta olokautwmata kai ta steata twn swthriwn oti to yusiasthrion to calkoun o epoihsen salwmwn ouk exepoiei dexasyai ta olokautwmata kai ta manaa kai ta steata

7:8 kai epoihsen salwmwn thn eorthn en tw kairw ekeinw epta hmeraiv kai pav israhl met autou ekklhsia megalh sfodra apo eisodou aimay kai ewv ceimarrou aiguptou

7:9 kai epoihsen en th hmera th ogdoh exodion oti egkainismon tou yusiasthriou epoihsen epta hmerav eorthn

7:10 kai en th trith kai eikosth tou mhnov tou ebdomou apesteilen ton laon eiv ta skhnwmata autwn eufrainomenouv kai agayh kardia epi toiv agayoiv oiv epoihsen kuriov tw dauid kai tw salwmwn kai tw israhl law autou

7:11 kai sunetelesen salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewv kai panta osa hyelhsen en th quch salwmwn tou poihsai en oikw kuriou kai en oikw autou euodwyh

7:12 kai wfyh o yeov tw salwmwn thn nukta kai eipen autw hkousa thv proseuchv sou kai exelexamhn en tw topw toutw emautw eiv oikon yusiav

7:13 ean suscw ton ouranon kai mh genhtai uetov kai ean enteilwmai th akridi katafagein to xulon kai ean aposteilw yanaton en tw law mou

7:14 kai ean entraph o laov mou ef ouv to onoma mou epikeklhtai ep autouv kai proseuxwntai kai zhthswsin to proswpon mou kai apostreqwsin apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai egw eisakousomai ek tou ouranou kai ilewv esomai taiv amartiaiv autwn kai iasomai thn ghn autwn

7:15 nun oi ofyalmoi mou esontai anewgmenoi kai ta wta mou ephkoa th proseuch tou topou toutou

7:16 kai nun exelexamhn kai hgiaka ton oikon touton tou einai onoma mou ekei ewv aiwnov kai esontai oi ofyalmoi mou kai h kardia mou ekei pasav tav hmerav

7:17 kai su ean poreuyhv enantion mou wv dauid o pathr sou kai poihshv kata panta a eneteilamhn soi kai ta prostagmata mou kai ta krimata mou fulaxh

7:18 kai anasthsw ton yronon thv basileiav sou wv dieyemhn dauid tw patri sou legwn ouk exaryhsetai soi anhr hgoumenov en israhl

7:19 kai ean apostreqhte umeiv kai egkataliphte ta prostagmata mou kai tav entolav mou av edwka enantion umwn kai poreuyhte kai latreushte yeoiv eteroiv kai proskunhshte autoiv

7:20 kai exarw umav apo thv ghv hv edwka autoiv kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou apostreqw ek proswpou mou kai dwsw auton eiv parabolhn kai eiv dihghma en pasin toiv eynesin

7:21 kai o oikov outov o uqhlov pav o diaporeuomenov auton eksthsetai kai erei carin tinov epoihsen kuriov th gh tauth kai tw oikw toutw

7:22 kai erousin dioti egkatelipon kurion ton yeon twn paterwn autwn ton exagagonta autouv ek ghv aiguptou kai antelabonto yewn eterwn kai prosekunhsan autoiv kai edouleusan autoiv dia touto ephgagen ep autouv pasan thn kakian tauthnTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org