NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Chronicles 36

36:1 <03389> Mlswryb <01> wyba <08478> txt <04427> whkylmyw <02977> whysay <01121> Nb <03059> zxawhy <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <03947> wxqyw (36:1)

36:2 <03389> Mlswryb <04427> Klm <02320> Mysdx <07969> hslsw <04427> wklmb <03099> zxawy <08141> hns <06242> Myrvew <07969> swls <01121> Nb (36:2)

36:3 <02091> bhz <03603> rkkw <03701> Pok <03603> rkk <03967> ham <0776> Urah <0853> ta <06064> sneyw <03389> Mlswryb <04714> Myrum <04428> Klm <05493> whryoyw (36:3)

36:4 P <04714> hmyrum <0935> whaybyw <05224> wkn <03947> xql <0251> wyxa <03099> zxawy <0853> taw <03079> Myqywhy <08034> wms <0853> ta <05437> boyw <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <0251> wyxa <0471> Myqyla <0853> ta <04714> Myrum <04428> Klm <04427> Klmyw (36:4)

36:5 <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <0259> txaw <04427> wklmb <03079> Myqywhy <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb (36:5)

36:6 <0894> hlbb <01980> wkylhl <05178> Mytsxnb <0631> whroayw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <05927> hle <05921> wyle (36:6)

36:7 <0894> lbbb <01964> wlkyhb <05414> Mntyw <0894> lbbl <05019> ruandkwbn <0935> aybh <03068> hwhy <01004> tyb <03627> ylkmw (36:7)

36:8 P <08478> wytxt <01121> wnb <03078> Nykywhy <04427> Klmyw <03063> hdwhyw <03478> larvy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02005> Mnh <05921> wyle <04672> aumnhw <06213> hve <0834> rsa <08441> wytbetw <03079> Myqywhy <01697> yrbd <03499> rtyw (36:8)

36:9 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <03389> Mlswryb <04427> Klm <03117> Mymy <06235> trvew <02320> Mysdx <07969> hslsw <04427> wklmb <03078> Nykywhy <08141> Myns <08083> hnwms <01121> Nb (36:9)

36:10 P <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <0251> wyxa <06667> whyqdu <0853> ta <04427> Klmyw <03068> hwhy <01004> tyb <02532> tdmx <03627> ylk <05973> Me <0894> hlbb <0935> whabyw <05019> ruandkwbn <04428> Klmh <07971> xls <08141> hnsh <08666> tbwstlw (36:10)

36:11 <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <0259> txaw <04427> wklmb <06667> whyqdu <08141> hns <0259> txaw <06242> Myrve <01121> Nb (36:11)

36:12 <03068> hwhy <06310> ypm <05030> aybnh <03414> whymry <06440> ynplm <03665> enkn <03808> al <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw (36:12)

36:13 <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0413> la <07725> bwsm <03824> wbbl <0853> ta <0553> Umayw <06203> wpre <0853> ta <07185> sqyw <0430> Myhlab <07650> weybsh <0834> rsa <04775> drm <05019> ruandkwbn <04428> Klmb <01571> Mgw (36:13)

36:14 <03389> Mlswryb <06942> sydqh <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <02930> wamjyw <01471> Mywgh <08441> twbet <03605> lkk <04603> lem <04603> *leml {lweml} <07235> wbrh <05971> Mehw <03548> Mynhkh <08269> yrv <03605> lk <01571> Mg (36:14)

36:15 <04583> wnwem <05921> lew <05971> wme <05921> le <02550> lmx <03588> yk <07971> xwlsw <07925> Mksh <04397> wykalm <03027> dyb <05921> Mhyle <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhy <07971> xlsyw (36:15)

36:16 <04832> aprm <0369> Nyal <05704> de <05971> wmeb <03068> hwhy <02534> tmx <05927> twle <05704> de <05030> wyabnb <08591> Myetetmw <01697> wyrbd <0959> Myzwbw <0430> Myhlah <04397> ykalmb <03931> Mybelm <01961> wyhyw (36:16)

36:17 <03027> wdyb <05414> Ntn <03605> lkh <03486> ssyw <02205> Nqz <01330> hlwtbw <0970> rwxb <05921> le <02550> lmx <03808> alw <04720> Msdqm <01004> tybb <02719> brxb <0970> Mhyrwxb <02026> grhyw <03778> *Mydvk {Myydvk} <04428> Klm <0853> ta <05921> Mhyle <05927> leyw (36:17)

36:18 <0894> lbb <0935> aybh <03605> lkh <08269> wyrvw <04428> Klmh <0214> twruaw <03068> hwhy <01004> tyb <0214> twruaw <06996> Mynjqhw <01419> Myldgh <0430> Myhlah <01004> tyb <03627> ylk <03605> lkw (36:18)

36:19 o <07843> tyxshl <04261> hydmxm <03627> ylk <03605> lkw <0784> sab <08313> wprv <0759> hytwnmra <03605> lkw <03389> Mlswry <02346> tmwx <0853> ta <05422> wutnyw <0430> Myhlah <01004> tyb <0853> ta <08313> wprvyw (36:19)

36:20 <06539> orp <04438> twklm <04427> Klm <05704> de <05650> Mydbel <01121> wynblw <0> wl <01961> wyhyw <0894> lbb <0413> la <02719> brxh <04480> Nm <07611> tyrash <01540> lgyw (36:20)

36:21 P <08141> hns <07657> Myebs <04390> twalml <07673> htbs <08074> hmsh <03117> ymy <03605> lk <07676> hytwtbs <0853> ta <0776> Urah <07521> htur <05704> de <03414> whymry <06310> ypb <03068> hwhy <01697> rbd <04390> twalml (36:21)

36:22 o <0559> rmal <04385> btkmb <01571> Mgw <04438> wtwklm <03605> lkb <06963> lwq <05674> rbeyw <06539> orp <04428> Klm <03566> srwk <07307> xwr <0853> ta <03068> hwhy <05782> ryeh <03414> whymry <06310> ypb <03068> hwhy <01697> rbd <03615> twlkl <06539> orp <04428> Klm <03566> srwkl <0259> txa <08141> tnsbw (36:22)

36:23 <05927> leyw <05973> wme <0430> wyhla <03068> hwhy <05971> wme <03605> lkm <0> Mkb <04310> ym <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryb <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <05921> yle <06485> dqp <01931> awhw <08064> Mymsh <0430> yhla <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lk <06539> orp <04428> Klm <03566> srwk <0559> rma <03541> hk (36:23)

36:1 kai elaben o laov thv ghv ton iwacaz uion iwsiou kai ecrisan auton kai katesthsan auton eiv basilea anti tou patrov autou en ierousalhm

36:2 uiov eikosi kai triwn etwn iwacaz en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm (36:2a) kai onoma thv mhtrov autou amital yugathr ieremiou ek lobena (36:2b) kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kata panta a epoihsan oi paterev autou (36:2c) kai edhsen auton faraw necaw en deblaya en gh emay tou mh basileuein auton en ierousalhm

36:3 kai methgagen auton o basileuv eiv aigupton kai epebalen foron epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai talanton crusiou

36:4 kai katesthsen faraw necaw ton eliakim uion iwsiou basilea iouda anti iwsiou tou patrov autou kai metestreqen to onoma autou iwakim kai ton iwacaz adelfon autou elaben faraw necaw kai eishgagen auton eiv aigupton kai apeyanen ekei (36:4a) kai to argurion kai to crusion edwkan tw faraw tote hrxato h gh forologeisyai tou dounai to argurion epi stoma faraw kai ekastov kata dunamin aphtei to argurion kai to crusion para tou laou thv ghv dounai tw faraw necaw

36:5 wn eikosi kai pente etwn iwakim en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thv mhtrov autou zecwra yugathr nhriou ek rama kai epoihsen to ponhron enantion kuriou kata panta osa epoihsan oi paterev autou (36:5a) en taiv hmeraiv autou hlyen naboucodonosor basileuv babulwnov eiv thn ghn kai hn autw douleuwn tria eth kai apesth ap autou (36:5b) kai apesteilen kuriov ep autouv touv caldaiouv kai lhsthria surwn kai lhsthria mwabitwn kai uiwn ammwn kai thv samareiav kai apesthsan meta ton logon touton kata ton logon kuriou en ceiri twn paidwn autou twn profhtwn (36:5c) plhn yumov kuriou hn epi ioudan tou aposthsai auton apo proswpou autou dia tav amartiav manassh en pasin oiv epoihsen (36:5d) kai en aimati ayww w execeen iwakim kai eplhsen thn ierousalhm aimatov aywou kai ouk hyelhsen kuriov exoleyreusai autouv

36:6 kai anebh ep auton naboucodonosor basileuv babulwnov kai edhsen auton en calkaiv pedaiv kai aphgagen auton eiv babulwna

36:7 kai merov twn skeuwn oikou kuriou aphnegken eiv babulwna kai eyhken auta en tw naw autou en babulwni

36:8 kai ta loipa twn logwn iwakim kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiv basileusin iouda kai ekoimhyh iwakim meta twn paterwn autou kai etafh en ganoza meta twn paterwn autou kai ebasileusen ieconiav uiov autou ant autou

36:9 uiov oktwkaideka etwn ieconiav en tw basileuein auton kai trimhnon kai deka hmerav ebasileusen en ierousalhm kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou

36:10 kai epistrefontov tou eniautou apesteilen o basileuv naboucodonosor kai eishnegken auton eiv babulwna meta twn skeuwn twn epiyumhtwn oikou kuriou kai ebasileusen sedekian adelfon tou patrov autou epi ioudan kai ierousalhm

36:11 etwn eikosi enov sedekiav en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm

36:12 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou yeou autou ouk enetraph apo proswpou ieremiou tou profhtou kai ek stomatov kuriou

36:13 en tw ta prov ton basilea naboucodonosor ayethsai a wrkisen auton kata tou yeou kai esklhrunen ton trachlon autou kai thn kardian autou katiscusen tou mh epistreqai prov kurion yeon israhl

36:14 kai pantev oi endoxoi iouda kai oi iereiv kai o laov thv ghv eplhyunan tou ayethsai ayethmata bdelugmatwn eynwn kai emianan ton oikon kuriou ton en ierousalhm

36:15 kai exapesteilen kuriov o yeov twn paterwn autwn en ceiri profhtwn oryrizwn kai apostellwn touv aggelouv autou oti hn feidomenov tou laou autou kai tou agiasmatov autou

36:16 kai hsan mukthrizontev touv aggelouv autou kai exoudenountev touv logouv autou kai empaizontev en toiv profhtaiv autou ewv anebh o yumov kuriou en tw law autou ewv ouk hn iama

36:17 kai hgagen ep autouv basilea caldaiwn kai apekteinen touv neaniskouv autwn en romfaia en oikw agiasmatov autou kai ouk efeisato tou sedekiou kai tav paryenouv autwn ouk hlehsan kai touv presbuterouv autwn aphgagon ta panta paredwken en cersin autwn

36:18 kai panta ta skeuh oikou yeou ta megala kai ta mikra kai touv yhsaurouv kai pantav touv yhsaurouv basilewv kai megistanwn panta eishnegken eiv babulwna

36:19 kai eneprhsen ton oikon kuriou kai kateskaqen to teicov ierousalhm kai tav bareiv authv eneprhsen en puri kai pan skeuov wraion eiv afanismon

36:20 kai apwkisen touv kataloipouv eiv babulwna kai hsan autw kai toiv uioiv autou eiv doulouv ewv basileiav mhdwn

36:21 tou plhrwyhnai logon kuriou dia stomatov ieremiou ewv tou prosdexasyai thn ghn ta sabbata authv sabbatisai pasav tav hmerav thv erhmwsewv authv esabbatisen eiv sumplhrwsin etwn ebdomhkonta

36:22 etouv prwtou kurou basilewv perswn meta to plhrwyhnai rhma kuriou dia stomatov ieremiou exhgeiren kuriov to pneuma kurou basilewv perswn kai parhggeilen khruxai en pash th basileia autou en graptw legwn

36:23 tade legei kurov basileuv perswn pasav tav basileiav thv ghv edwken moi kuriov o yeov tou ouranou kai autov eneteilato moi oikodomhsai autw oikon en ierousalhm en th ioudaia tiv ex umwn ek pantov tou laou autou estai o yeov autou met autou kai anabhtwTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org