NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Chronicles 22

22:1 P <03063> hdwhy <04428> Klm <03088> Mrwhy <01121> Nb <0274> whyzxa <04427> Klmyw <04264> hnxml <06163> Mybreb <0935> abh <01416> dwdgh <02026> grh <07223> Mynsarh <03605> lk <03588> yk <08478> wytxt <06996> Njqh <01121> wnb <0274> whyzxa <0853> ta <03389> Mlswry <03427> ybswy <04427> wkylmyw (22:1)

22:2 <06018> yrme <01323> tb <06271> whylte <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <0259> txa <08141> hnsw <04427> wklmb <0274> whyzxa <08141> hns <08147> Mytsw <0705> Myebra <01121> Nb (22:2)

22:3 <07561> eysrhl <03289> wtuewy <01961> htyh <0517> wma <03588> yk <0256> baxa <01004> tyb <01870> ykrdb <01980> Klh <01931> awh <01571> Mg (22:3)

22:4 <0> wl <04889> tyxsml <01> wyba <04194> twm <0310> yrxa <03289> Myuewy <0> wl <01961> wyh <01992> hmh <03588> yk <0256> baxa <01004> tybk <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw (22:4)

22:5 <03141> Mrwy <0853> ta <07421> Mymrh <05221> wkyw <01568> delg <07433> twmrb <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <05921> le <04421> hmxlml <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <01121> Nb <03088> Mrwhy <0854> ta <01980> Klyw <01980> Klh <06098> Mtueb <01571> Mg (22:5)

22:6 <01931> awh <02470> hlx <03588> yk <03157> laerzyb <0256> baxa <01121> Nb <03088> Mrwhy <0853> ta <07200> twarl <03381> dry <03063> hdwhy <04428> Klm <03088> Mrwhy <01121> Nb <05838> whyrzew <0758> Mra <04428> Klm <02371> lahzx <0854> ta <03898> wmxlhb <07414> hmrb <05221> whkh <0834> rsa <04347> Mykmh <03588> yk <03157> laerzyb <07495> aprthl <07725> bsyw (22:6)

22:7 <0256> baxa <01004> tyb <0853> ta <03772> tyrkhl <03068> hwhy <04886> wxsm <0834> rsa <05250> ysmn <01121> Nb <03058> awhy <0413> la <03088> Mrwhy <05973> Me <03318> auy <0935> wabbw <03141> Mrwy <0413> la <0935> awbl <0274> whyzxa <08395> towbt <01961> htyh <0430> Myhlamw (22:7)

22:8 <02026> Mgrhyw <0274> whyzxal <08334> Mytrsm <0274> whyzxa <0251> yxa <01121> ynbw <03063> hdwhy <08269> yrv <0853> ta <04672> aumyw <0256> baxa <01004> tyb <05973> Me <03058> awhy <08199> jpshk <01961> yhyw (22:8)

22:9 <04467> hklmml <03581> xk <06113> ruel <0274> whyzxa <01004> tybl <0369> Nyaw <03824> wbbl <03605> lkb <03068> hwhy <0853> ta <01875> srd <0834> rsa <01931> awh <03092> jpswhy <01121> Nb <0559> wrma <03588> yk <06912> whrbqyw <04191> whtmyw <03058> awhy <0413> la <0935> whabyw <08111> Nwrmsb <02244> abxtm <01931> awhw <03920> whdklyw <0274> whyzxa <0853> ta <01245> sqbyw (22:9)

22:10 <03063> hdwhy <01004> tybl <04467> hklmmh <02233> erz <03605> lk <0853> ta <01696> rbdtw <06965> Mqtw <01121> hnb <04191> tm <03588> yk <07200> htar <0274> whyzxa <0517> Ma <06271> whyltew (22:10)

22:11 <04191> whttymh <03808> alw <06271> whylte <06440> ynpm <0274> whyzxa <0269> twxa <01961> htyh <01931> ayh <03588> yk <03548> Nhkh <03077> edywhy <0802> tsa <03088> Mrwhy <04428> Klmh <01323> tb <03090> tebswhy <05641> whrytotw <04296> twjmh <02315> rdxb <03243> wtqnym <0853> taw <0853> wta <05414> Nttw <04191> Mytmwmh <04428> Klmh <01121> ynb <08432> Kwtm <0853> wta <01589> bngtw <0274> whyzxa <01121> Nb <03101> sawy <0853> ta <04428> Klmh <01323> tb <03090> tebswhy <03947> xqtw (22:11)

22:12 P <0776> Urah <05921> le <04427> tklm <06271> hyltew <08141> Myns <08337> ss <02244> abxtm <0430> Myhlah <01004> tybb <0854> Mta <01961> yhyw (22:12)

22:1 kai ebasileusan oi katoikountev en ierousalhm ton ocozian uion autou ton mikron ant autou oti pantav touv presbuterouv apekteinen to lhsthrion to epelyon ep autouv oi arabev kai oi alimazoneiv kai ebasileusen ocoziav uiov iwram basilewv iouda

22:2 wn eikosi etwn ocoziav ebasileusen kai eniauton ena ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou goyolia yugathr ambri

22:3 kai outov eporeuyh en odw oikou acaab oti mhthr autou hn sumboulov tou amartanein

22:4 kai epoihsen to ponhron enantion kuriou wv oikov acaab oti autoi hsan autw meta to apoyanein ton patera autou sumbouloi tou exoleyreusai auton

22:5 kai en taiv boulaiv autwn eporeuyh kai eporeuyh meta iwram uiou acaab eiv polemon epi azahl basilea suriav eiv rama galaad kai epataxan oi toxotai ton iwram

22:6 kai epestreqen iwram tou iatreuyhnai eiv iezrael apo twn plhgwn wn epataxan auton oi suroi en rama en tw polemein auton prov azahl basilea suriav kai ocoziav uiov iwram basileuv iouda katebh yeasasyai ton iwram uion acaab eiv iezrael oti hrrwstei

22:7 kai para tou yeou egeneto katastrofh ocozia elyein prov iwram kai en tw elyein auton exhlyen met autou iwram prov iou uion namessi criston kuriou ton oikon acaab

22:8 kai egeneto wv exedikhsen iou ton oikon acaab kai euren touv arcontav iouda kai touv adelfouv ocozia leitourgountav tw ocozia kai apekteinen autouv

22:9 kai eipen tou zhthsai ton ocozian kai katelabon auton iatreuomenon en samareia kai hgagon auton prov iou kai apekteinen auton kai eyaqan auton oti eipan uiov iwsafat estin ov ezhthsen ton kurion en olh kardia autou kai ouk hn en oikw ocozia katiscusai dunamin peri thv basileiav

22:10 kai goyolia h mhthr ocozia eiden oti teynhken authv o uiov kai hgeryh kai apwlesen pan to sperma thv basileiav en oikw iouda

22:11 kai elaben iwsabey h yugathr tou basilewv ton iwav uion ocozia kai ekleqen auton ek mesou uiwn tou basilewv twn yanatoumenwn kai edwken auton kai thn trofon autou eiv tamieion twn klinwn kai ekruqen auton iwsabey yugathr tou basilewv iwram adelfh ocoziou gunh iwdae tou ierewv kai ekruqen auton apo proswpou goyoliav kai ouk apekteinen auton

22:12 kai hn met authv en oikw tou yeou katakekrummenov ex eth kai goyolia ebasileusen epi thv ghvTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org