NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Chronicles 1

1:1 <04605> hleml <01431> whldgyw <05973> wme <0430> wyhla <03068> hwhyw <04438> wtwklm <05921> le <01732> dywd <01121> Nb <08010> hmls <02388> qzxtyw (1:1)

1:2 <01> twbah <07218> ysar <03478> larvy <03605> lkl <05387> ayvn <03605> lklw <08199> Myjpslw <03967> twamhw <0505> Myplah <08269> yrvl <03478> larvy <03605> lkl <08010> hmls <0559> rmayw (1:2)

1:3 <04057> rbdmb <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <06213> hve <0834> rsa <0430> Myhlah <04150> dewm <0168> lha <01961> hyh <08033> Ms <03588> yk <01391> Nwebgb <0834> rsa <01116> hmbl <05973> wme <06951> lhqh <03605> lkw <08010> hmls <01980> wklyw (1:3)

1:4 <03389> Mlswryb <0168> lha <0> wl <05186> hjn <03588> yk <01732> dywd <0> wl <03559> Nykhb <07157> Myrey <0> tyrqm <01732> dywd <05927> hleh <0430> Myhlah <0727> Nwra <061> lba (1:4)

1:5 <06951> lhqhw <08010> hmls <01875> whsrdyw <03068> hwhy <04908> Nksm <06440> ynpl <07760> Mv <02354> rwx <01121> Nb <0221> yrwa <01121> Nb <01212> lalub <06213> hve <0834> rsa <05178> tsxnh <04196> xbzmw (1:5)

1:6 <0505> Pla <05930> twle <05921> wyle <05927> leyw <04150> dewm <0168> lhal <0834> rsa <03068> hwhy <06440> ynpl <05178> tsxnh <04196> xbzm <05921> le <08033> Ms <08010> hmls <05927> leyw (1:6)

1:7 <0> Kl <05414> Nta <04100> hm <07592> las <0> wl <0559> rmayw <08010> hmlsl <0430> Myhla <07200> harn <01931> awhh <03915> hlylb (1:7)

1:8 <08478> wytxt <04427> yntklmhw <01419> lwdg <02617> dox <01> yba <01732> dywd <05973> Me <06213> tyve <0859> hta <0430> Myhlal <08010> hmls <0559> rmayw (1:8)

1:9 <0776> Urah <06083> rpek <07227> br <05971> Me <05921> le <04427> yntklmh <0859> hta <03588> yk <01> yba <01732> dywd <05973> Me <01697> Krbd <0539> Nmay <0430> Myhla <03069> hwhy <06258> hte (1:9)

1:10 o <01419> lwdgh <02088> hzh <05971> Kme <0853> ta <08199> jpsy <04310> ym <03588> yk <0935> hawbaw <02088> hzh <05971> Meh <06440> ynpl <03318> hauaw <0> yl <05414> Nt <04093> edmw <02451> hmkx <06258> hte (1:10)

1:11 <05921> wyle <04427> Kytklmh <0834> rsa <05971> yme <0853> ta <08199> jwpst <0834> rsa <04093> edmw <02451> hmkx <0> Kl <07592> lastw <07592> tlas <03808> al <07227> Mybr <03117> Mymy <01571> Mgw <08130> Kyanv <05315> spn <0853> taw <03519> dwbkw <05233> Myokn <06239> rse <07592> tlas <03808> alw <03824> Kbbl <05973> Me <02063> taz <01961> htyh <0834> rsa <03282> Ney <08010> hmlsl <0430> Myhla <0559> rmayw (1:11)

1:12 <03651> Nk <01961> hyhy <03808> al <0310> Kyrxaw <06440> Kynpl <0834> rsa <04428> Myklml <03651> Nk <01961> hyh <03808> al <0834> rsa <0> Kl <05414> Nta <03519> dwbkw <05233> Myoknw <06239> rsew <0> Kl <05414> Nwtn <04093> edmhw <02451> hmkxh (1:12)

1:13 P <03478> larvy <05921> le <04427> Klmyw <04150> dewm <0168> lha <06440> ynplm <03389> Mlswry <01391> Nwebgb <0834> rsa <01116> hmbl <08010> hmls <0935> abyw (1:13)

1:14 <03389> Mlswryb <04428> Klmh <05973> Mew <07393> bkrh <05892> yreb <03240> Mxynyw <06571> Mysrp <0505> Pla <06240> rve <08147> Mynsw <07393> bkr <03967> twam <0702> ebraw <0505> Pla <0> wl <01961> yhyw <06571> Mysrpw <07393> bkr <08010> hmls <0622> Poayw (1:14)

1:15 <07230> brl <08219> hlpsb <0834> rsa <08256> Mymqsk <05414> Ntn <0730> Myzrah <0853> taw <068> Mynbak <03389> Mlswryb <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> ta <04428> Klmh <05414> Ntyw (1:15)

1:16 <04242> ryxmb <03947> wxqy <04723> awqm <04428> Klmh <05503> yrxo <04723> awqmw <04714> Myrumm <08010> hmlsl <0834> rsa <05483> Myowoh <04161> auwmw (1:16)

1:17 <03318> wayuwy <03027> Mdyb <0758> Mra <04428> yklmw <02850> Mytxh <04428> yklm <03605> lkl <03651> Nkw <03967> hamw <02572> Mysmxb <05483> owow <03701> Pok <03967> twam <08337> ssb <04818> hbkrm <04714> Myrumm <03318> wayuwyw <05927> wleyw (1:17)

1:1 kai eniscusen salwmwn uiov dauid epi thn basileian autou kai kuriov o yeov autou met autou kai emegalunen auton eiv uqov

1:2 kai eipen salwmwn prov panta israhl toiv ciliarcoiv kai toiv ekatontarcoiv kai toiv kritaiv kai pasin toiv arcousin enantion israhl toiv arcousi twn patriwn

1:3 kai eporeuyh salwmwn kai pasa h ekklhsia met autou eiv thn uqhlhn thn en gabawn ou ekei hn h skhnh tou marturiou tou yeou hn epoihsen mwushv paiv kuriou en th erhmw

1:4 alla kibwton tou yeou anhnegken dauid ek polewv kariayiarim oti htoimasen auth skhnhn eiv ierousalhm

1:5 kai to yusiasthrion to calkoun o epoihsen beselehl uiov ouriou uiou wr ekei hn enanti thv skhnhv kuriou kai exezhthsen auto salwmwn kai h ekklhsia

1:6 kai anhnegken ekei salwmwn epi to yusiasthrion to calkoun enwpion kuriou to en th skhnh kai anhnegken ep auto olokautwsin cilian

1:7 en th nukti ekeinh wfyh o yeov tw salwmwn kai eipen autw aithsai ti soi dw

1:8 kai eipen salwmwn prov ton yeon su epoihsav meta dauid tou patrov mou eleov mega kai ebasileusav me ant autou

1:9 kai nun kurie o yeov pistwyhtw to onoma sou epi dauid patera mou oti su ebasileusav me epi laon polun wv o couv thv ghv

1:10 nun sofian kai sunesin dov moi kai exeleusomai enwpion tou laou toutou kai eiseleusomai oti tiv krinei ton laon sou ton megan touton

1:11 kai eipen o yeov prov salwmwn any wn egeneto touto en th kardia sou kai ouk hthsw plouton crhmatwn oude doxan oude thn quchn twn upenantiwn kai hmerav pollav ouk hthsw kai hthsav seautw sofian kai sunesin opwv krinhv ton laon mou ef on ebasileusa se ep auton

1:12 thn sofian kai thn sunesin didwmi soi kai plouton kai crhmata kai doxan dwsw soi wv ouk egenhyh omoiov soi en toiv basileusi toiv emprosye sou kai meta se ouk estai outwv

1:13 kai hlyen salwmwn ek bama thv en gabawn eiv ierousalhm apo proswpou skhnhv marturiou kai ebasileusen epi israhl

1:14 kai sunhgagen salwmwn armata kai ippeiv kai egenonto autw cilia kai tetrakosia armata kai dwdeka ciliadev ippewn kai katelipen auta en polesin twn armatwn kai o laov meta tou basilewv en ierousalhm

1:15 kai eyhken o basileuv to crusion kai to argurion en ierousalhm wv liyouv kai tav kedrouv en th ioudaia wv sukaminouv tav en th pedinh eiv plhyov

1:16 kai h exodov twn ippwn twn salwmwn ex aiguptou kai h timh twn emporwn tou basilewv emporeuesyai hgorazon

1:17 kai anebainon kai exhgon ex aiguptou arma en exakosiwn arguriou kai ippon ekaton kai penthkonta kai outwv pasin toiv basileusin twn cettaiwn kai basileusin suriav en cersin autwn eferonTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org