NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Timothy 4

4:1 to <3588> de <1161> pneuma <4151> rhtwv <4490> legei <3004> (5719) oti <3754> en <1722> usteroiv <5306> kairoiv <2540> aposthsontai <868> (5695) tinev <5100> thv <3588> pistewv <4102> prosecontev <4337> (5723) pneumasin <4151> planoiv <4108> kai <2532> didaskaliaiv <1319> daimoniwn <1140>

4:2 en <1722> upokrisei <5272> qeudologwn <5573> kekausthriasmenwn <2743> (5772) thn <3588> idian <2398> suneidhsin <4893>

4:3 kwluontwn <2967> (5723) gamein <1060> (5721) apecesyai <567> (5733) brwmatwn <1033> a <3739> o <3588> yeov <2316> ektisen <2936> (5656) eiv <1519> metalhmqin <3336> meta <3326> eucaristiav <2169> toiv <3588> pistoiv <4103> kai <2532> epegnwkosin <1921> (5761) thn <3588> alhyeian <225>

4:4 oti <3754> pan <3956> ktisma <2938> yeou <2316> kalon <2570> kai <2532> ouden <3762> apoblhton <579> meta <3326> eucaristiav <2169> lambanomenon <2983> (5746)

4:5 agiazetai <37> (5743) gar <1063> dia <1223> logou <3056> yeou <2316> kai <2532> enteuxewv <1783>

4:6 tauta <5023> upotiyemenov <5294> (5734) toiv <3588> adelfoiv <80> kalov <2570> esh <1510> (5704) diakonov <1249> cristou <5547> ihsou <2424> entrefomenov <1789> (5746) toiv <3588> logoiv <3056> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> thv <3588> kalhv <2570> didaskaliav <1319> h <3739> parhkolouyhkav <3877> (5758)

4:7 touv <3588> de <1161> bebhlouv <952> kai <2532> grawdeiv <1126> muyouv <3454> paraitou <3868> (5737) gumnaze <1128> (5720) de <1161> seauton <4572> prov <4314> eusebeian <2150>

4:8 h <3588> gar <1063> swmatikh <4984> gumnasia <1129> prov <4314> oligon <3641> estin <1510> (5748) wfelimov <5624> h <3588> de <1161> eusebeia <2150> prov <4314> panta <3956> wfelimov <5624> estin <1510> (5748) epaggelian <1860> ecousa <2192> (5723) zwhv <2222> thv <3588> nun <3568> kai <2532> thv <3588> melloushv <3195> (5723)

4:9 pistov <4103> o <3588> logov <3056> kai <2532> pashv <3956> apodochv <594> axiov <514>

4:10 eiv <1519> touto <5124> gar <1063> kopiwmen <2872> (5719) kai <2532> agwnizomeya <75> (5736) oti <3754> hlpikamen <1679> (5758) epi <1909> yew <2316> zwnti <2198> (5723) ov <3739> estin <1510> (5748) swthr <4990> pantwn <3956> anyrwpwn <444> malista <3122> pistwn <4103>

4:11 paraggelle <3853> (5720) tauta <5023> kai <2532> didaske <1321> (5720)

4:12 mhdeiv <3367> sou <4675> thv <3588> neothtov <3503> katafroneitw <2706> (5720) alla <235> tupov <5179> ginou <1096> (5737) twn <3588> pistwn <4103> en <1722> logw <3056> en <1722> anastrofh <391> en <1722> agaph <26> en <1722> pistei <4102> en <1722> agneia <47>

4:13 ewv <2193> ercomai <2064> (5736) prosece <4337> (5720) th <3588> anagnwsei <320> th <3588> paraklhsei <3874> th <3588> didaskalia <1319>

4:14 mh <3361> amelei <272> (5720) tou <3588> en <1722> soi <4671> carismatov <5486> o <3739> edoyh <1325> (5681) soi <4671> dia <1223> profhteiav <4394> meta <3326> epiyesewv <1936> twn <3588> ceirwn <5495> tou <3588> presbuteriou <4244>

4:15 tauta <5023> meleta <3191> (5720) en <1722> toutoiv <5125> isyi <1510> (5749) ina <2443> sou <4675> h <3588> prokoph <4297> fanera <5318> h <1510> (5753) pasin <3956>

4:16 epece <1907> (5720) seautw <4572> kai <2532> th <3588> didaskalia <1319> epimene <1961> (5720) autoiv <846> touto <5124> gar <1063> poiwn <4160> (5723) kai <2532> seauton <4572> swseiv <4982> (5692) kai <2532> touv <3588> akouontav <191> (5723) sou <4675>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org