NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Timothy 2

2:1 parakalw <3870> (5719) oun <3767> prwton <4412> pantwn <3956> poieisyai <4160> (5745) dehseiv <1162> proseucav <4335> enteuxeiv <1783> eucaristiav <2169> uper <5228> pantwn <3956> anyrwpwn <444>

2:2 uper <5228> basilewn <935> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> en <1722> uperoch <5247> ontwn <1510> (5752) ina <2443> hremon <2263> kai <2532> hsucion <2272> bion <979> diagwmen <1236> (5725) en <1722> pash <3956> eusebeia <2150> kai <2532> semnothti <4587>

2:3 touto <5124> kalon <2570> kai <2532> apodekton <587> enwpion <1799> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257> yeou <2316>

2:4 ov <3739> pantav <3956> anyrwpouv <444> yelei <2309> (5719) swyhnai <4982> (5683) kai <2532> eiv <1519> epignwsin <1922> alhyeiav <225> elyein <2064> (5629)

2:5 eiv <1520> gar <1063> yeov <2316> eiv <1520> kai <2532> mesithv <3316> yeou <2316> kai <2532> anyrwpwn <444> anyrwpov <444> cristov <5547> ihsouv <2424>

2:6 o <3588> douv <1325> (5631) eauton <1438> antilutron <487> uper <5228> pantwn <3956> to <3588> marturion <3142> kairoiv <2540> idioiv <2398>

2:7 eiv <1519> o <3739> eteyhn <5087> (5681) egw <1473> khrux <2783> kai <2532> apostolov <652> alhyeian <225> legw <3004> (5719) ou <3756> qeudomai <5574> (5736) didaskalov <1320> eynwn <1484> en <1722> pistei <4102> kai <2532> alhyeia <225>

2:8 boulomai <1014> (5736) oun <3767> proseucesyai <4336> (5738) touv <3588> andrav <435> en <1722> panti <3956> topw <5117> epairontav <1869> (5723) osiouv <3741> ceirav <5495> cwriv <5565> orghv <3709> kai <2532> dialogismwn <1261>

2:9 wsautwv <5615> gunaikav <1135> en <1722> katastolh <2689> kosmiw <2887> meta <3326> aidouv <127> kai <2532> swfrosunhv <4997> kosmein <2885> (5721) eautav <1438> mh <3361> en <1722> plegmasin <4117> kai <2532> crusiw <5553> h <2228> margaritaiv <3135> h <2228> imatismw <2441> polutelei <4185>

2:10 all <235> o <3739> prepei <4241> (5904) gunaixin <1135> epaggellomenaiv <1861> (5740) yeosebeian <2317> di <1223> ergwn <2041> agaywn <18>

2:11 gunh <1135> en <1722> hsucia <2271> manyanetw <3129> (5720) en <1722> pash <3956> upotagh <5292>

2:12 didaskein <1321> (5721) de <1161> gunaiki <1135> ouk <3756> epitrepw <2010> (5719) oude <3761> auyentein <831> (5721) androv <435> all <235> einai <1510> (5750) en <1722> hsucia <2271>

2:13 adam <76> gar <1063> prwtov <4413> eplasyh <4111> (5681) eita <1534> eua <2096>

2:14 kai <2532> adam <76> ouk <3756> hpathyh <538> (5681) h <3588> de <1161> gunh <1135> exapathyeisa <1818> (5660) en <1722> parabasei <3847> gegonen <1096> (5754)

2:15 swyhsetai <4982> (5701) de <1161> dia <1223> thv <3588> teknogoniav <5042> ean <1437> meinwsin <3306> (5661) en <1722> pistei <4102> kai <2532> agaph <26> kai <2532> agiasmw <38> meta <3326> swfrosunhv <4997>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org