NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Samuel 3

3:1 o <06555> Urpn <02377> Nwzx <0369> Nya <01992> Mhh <03117> Mymyb <03368> rqy <01961> hyh <03068> hwhy <01697> rbdw <05941> yle <06440> ynpl <03068> hwhy <0853> ta <08334> trsm <08050> lawms <05288> renhw (3:1)

3:2 <07200> twarl <03201> lkwy <03808> al <03544> twhk <02490> wlxh <05869> *wynyew {wnyew} <04725> wmqmb <07901> bks <05941> ylew <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> yhyw (3:2)

3:3 P <0430> Myhla <0727> Nwra <08033> Ms <0834> rsa <03068> hwhy <01964> lkyhb <07901> bks <08050> lawmsw <03518> hbky <02962> Mrj <0430> Myhla <05216> rnw (3:3)

3:4 <02005> ynnh <0559> rmayw <08050> lawms <0413> la <03068> hwhy <07121> arqyw (3:4)

3:5 o <07901> bksyw <01980> Klyw <07901> bks <07725> bws <07121> ytarq <03808> al <0559> rmayw <0> yl <07121> tarq <03588> yk <02005> ynnh <0559> rmayw <05941> yle <0413> la <07323> Uryw (3:5)

3:6 <07901> bks <07725> bws <01121> ynb <07121> ytarq <03808> al <0559> rmayw <0> yl <07121> tarq <03588> yk <02005> ynnh <0559> rmayw <05941> yle <0413> la <01980> Klyw <08050> lawms <06965> Mqyw <08050> lawms <05750> dwe <07121> arq <03068> hwhy <03254> Poyw (3:6)

3:7 <03068> hwhy <01697> rbd <0413> wyla <01540> hlgy <02962> Mrjw <03068> hwhy <0853> ta <03045> edy <02962> Mrj <08050> lawmsw (3:7)

3:8 <05288> renl <07121> arq <03068> hwhy <03588> yk <05941> yle <0995> Nbyw <0> yl <07121> tarq <03588> yk <02005> ynnh <0559> rmayw <05941> yle <0413> la <01980> Klyw <06965> Mqyw <07992> tyslsb <08050> lawms <07121> arq <03068> hwhy <03254> Poyw (3:8)

3:9 <04725> wmwqmb <07901> bksyw <08050> lawms <01980> Klyw <05650> Kdbe <08085> ems <03588> yk <03068> hwhy <01696> rbd <0559> trmaw <0413> Kyla <07121> arqy <0518> Ma <01961> hyhw <07901> bks <01980> Kl <08050> lawmsl <05941> yle <0559> rmayw (3:9)

3:10 P <05650> Kdbe <08085> ems <03588> yk <01696> rbd <08050> lawms <0559> rmayw <08050> lawms <08050> lawms <06471> Mepb <06471> Mepk <07121> arqyw <03320> buytyw <03068> hwhy <0935> abyw (3:10)

3:11 <0241> wynza <08147> yts <06750> hnylut <08085> wems <03605> lk <0834> rsa <03478> larvyb <01697> rbd <06213> hve <0595> ykna <02009> hnh <08050> lawms <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (3:11)

3:12 <03615> hlkw <02490> lxh <01004> wtyb <0413> la <01696> ytrbd <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <05941> yle <0413> la <06965> Myqa <01931> awhh <03117> Mwyb (3:12)

3:13 <0> Mb <03543> hhk <03808> alw <01121> wynb <01992> Mhl <07043> Myllqm <03588> yk <03045> edy <0834> rsa <05771> Nweb <05769> Mlwe <05704> de <01004> wtyb <0853> ta <0589> yna <08199> jps <03588> yk <0> wl <05046> ytdghw (3:13)

3:14 <05769> Mlwe <05704> de <04503> hxnmbw <02077> xbzb <05941> yle <01004> tyb <05771> Nwe <03722> rpkty <0518> Ma <05941> yle <01004> tybl <07650> ytebsn <03651> Nklw (3:14)

3:15 <05941> yle <0413> la <04759> harmh <0853> ta <05046> dyghm <03372> ary <08050> lawmsw <03068> hwhy <01004> tyb <01817> twtld <0853> ta <06605> xtpyw <01242> rqbh <05704> de <08050> lawms <07901> bksyw (3:15)

3:16 <02005> ynnh <0559> rmayw <01121> ynb <08050> lawms <0559> rmayw <08050> lawms <0853> ta <05941> yle <07121> arqyw (3:16)

3:17 <0413> Kyla <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh <03605> lkm <01697> rbd <04480> ynmm <03582> dxkt <0518> Ma <03254> Pyowy <03541> hkw <0430> Myhla <0> Kl <06213> hvey <03541> hk <04480> ynmm <03582> dxkt <04994> an <0408> la <0413> Kyla <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh <04100> hm <0559> rmayw (3:17)

3:18 P <06213> hvey <05869> *wnyeb <02896> bwjh <01931> awh <03068> hwhy <0559> rmayw <04480> wnmm <03582> dxk <03808> alw <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <08050> lawms <0> wl <05046> dgyw (3:18)

3:19 <0776> hura <01697> wyrbd <03605> lkm <05307> lyph <03808> alw <05973> wme <01961> hyh <03068> hwhyw <08050> lawms <01431> ldgyw (3:19)

3:20 <03068> hwhyl <05030> aybnl <08050> lawms <0539> Nman <03588> yk <0884> ebs <0> rab <05704> dew <01835> Ndm <03478> larvy <03605> lk <03045> edyw (3:20)

3:21 P <03068> hwhy <01697> rbdb <07887> wlsb <08050> lawms <0413> la <03068> hwhy <01540> hlgn <03588> yk <07887> hlsb <07200> harhl <03068> hwhy <03254> Poyw (3:21)

3:1 kai to paidarion samouhl hn leitourgwn tw kuriw enwpion hli tou ierewv kai rhma kuriou hn timion en taiv hmeraiv ekeinaiv ouk hn orasiv diastellousa

3:2 kai egeneto en th hmera ekeinh kai hli ekayeuden en tw topw autou kai oi ofyalmoi autou hrxanto barunesyai kai ouk hdunato blepein

3:3 kai o lucnov tou yeou prin episkeuasyhnai kai samouhl ekayeuden en tw naw ou h kibwtov tou yeou

3:4 kai ekalesen kuriov samouhl samouhl kai eipen idou egw

3:5 kai edramen prov hli kai eipen idou egw oti keklhkav me kai eipen ou keklhka se anastrefe kayeude kai anestreqen kai ekayeuden

3:6 kai proseyeto kuriov kai ekalesen samouhl samouhl kai eporeuyh prov hli to deuteron kai eipen idou egw oti keklhkav me kai eipen ou keklhka se anastrefe kayeude

3:7 kai samouhl prin h gnwnai yeon kai apokalufyhnai autw rhma kuriou

3:8 kai proseyeto kuriov kalesai samouhl en tritw kai anesth kai eporeuyh prov hli kai eipen idou egw oti keklhkav me kai esofisato hli oti kuriov keklhken to paidarion

3:9 kai eipen anastrefe kayeude teknon kai estai ean kalesh se kai ereiv lalei kurie oti akouei o doulov sou kai eporeuyh samouhl kai ekoimhyh en tw topw autou

3:10 kai hlyen kuriov kai katesth kai ekalesen auton wv apax kai apax kai eipen samouhl lalei oti akouei o doulov sou

3:11 kai eipen kuriov prov samouhl idou egw poiw ta rhmata mou en israhl wste pantov akouontov auta hchsei amfotera ta wta autou

3:12 en th hmera ekeinh epegerw epi hli panta osa elalhsa eiv ton oikon autou arxomai kai epitelesw

3:13 kai anhggelka autw oti ekdikw egw ton oikon autou ewv aiwnov en adikiaiv uiwn autou oti kakologountev yeon uioi autou kai ouk enouyetei autouv kai oud outwv

3:14 wmosa tw oikw hli ei exilasyhsetai adikia oikou hli en yumiamati kai en yusiaiv ewv aiwnov

3:15 kai koimatai samouhl ewv prwi kai wryrisen to prwi kai hnoixen tav yurav oikou kuriou kai samouhl efobhyh apaggeilai thn orasin tw hli

3:16 kai eipen hli prov samouhl samouhl teknon kai eipen idou egw

3:17 kai eipen ti to rhma to lalhyen prov se mh dh kruqhv ap emou tade poihsai soi o yeov kai tade prosyeih ean kruqhv ap emou rhma ek pantwn twn logwn twn lalhyentwn soi en toiv wsin sou

3:18 kai aphggeilen samouhl pantav touv logouv kai ouk ekruqen ap autou kai eipen hli kuriov autov to agayon enwpion autou poihsei

3:19 kai emegalunyh samouhl kai hn kuriov met autou kai ouk epesen apo pantwn twn logwn autou epi thn ghn

3:20 kai egnwsan pav israhl apo dan kai ewv bhrsabee oti pistov samouhl eiv profhthn tw kuriw

3:21 kai proseyeto kuriov dhlwyhnai en shlwm oti apekalufyh kuriov prov samouhl kai episteuyh samouhl profhthv genesyai tw kuriw eiv panta israhl ap akrwn thv ghv kai ewv akrwn kai hli presbuthv sfodra kai oi uioi autou poreuomenoi eporeuonto kai ponhra h odov autwn enwpion kuriouTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org