NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Peter 5

5:1 presbuterouv <4245> oun <3767> en <1722> umin <5213> parakalw <3870> (5719) o <3588> sumpresbuterov <4850> kai <2532> martuv <3144> twn <3588> tou <3588> cristou <5547> payhmatwn <3804> o <3588> kai <2532> thv <3588> melloushv <3195> (5723) apokaluptesyai <601> (5745) doxhv <1391> koinwnov <2844>

5:2 poimanate <4165> (5657) to <3588> en <1722> umin <5213> poimnion <4168> tou <3588> yeou <2316> mh <3361> anagkastwv <317> alla <235> ekousiwv <1596> mhde <3366> aiscrokerdwv <147> alla <235> proyumwv <4290>

5:3 mhd <3366> wv <5613> katakurieuontev <2634> (5723) twn <3588> klhrwn <2819> alla <235> tupoi <5179> ginomenoi <1096> (5740) tou <3588> poimniou <4168>

5:4 kai <2532> fanerwyentov <5319> (5685) tou <3588> arcipoimenov <750> komieisye <2865> (5695) ton <3588> amarantinon <262> thv <3588> doxhv <1391> stefanon <4735>

5:5 omoiwv <3668> newteroi <3501> upotaghte <5293> (5649) presbuteroiv <4245> pantev <3956> de <1161> allhloiv <240> thn <3588> tapeinofrosunhn <5012> egkombwsasye <1463> (5663) oti <3754> [o] <3588> yeov <2316> uperhfanoiv <5244> antitassetai <498> (5731) tapeinoiv <5011> de <1161> didwsin <1325> (5719) carin <5485>

5:6 tapeinwyhte <5013> (5682) oun <3767> upo <5259> thn <3588> krataian <2900> ceira <5495> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> umav <5209> uqwsh <5312> (5661) en <1722> kairw <2540>

5:7 pasan <3956> thn <3588> merimnan <3308> umwn <5216> epiriqantev <1977> (5660) ep <1909> auton <846> oti <3754> autw <846> melei <3199> (5904) peri <4012> umwn <5216>

5:8 nhqate <3525> (5657) grhgorhsate <1127> (5657) o <3588> antidikov <476> umwn <5216> diabolov <1228> wv <5613> lewn <3023> wruomenov <5612> (5740) peripatei <4043> (5719) zhtwn <2212> (5723) katapiein <2666> (5629)

5:9 w <3739> antisthte <436> (5628) stereoi <4731> th <3588> pistei <4102> eidotev <1492> (5761) ta <3588> auta <846> twn <3588> payhmatwn <3804> th <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> umwn <5216> adelfothti <81> epiteleisyai <2005> (5745)

5:10 o <3588> de <1161> yeov <2316> pashv <3956> caritov <5485> o <3588> kalesav <2564> (5660) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> aiwnion <166> autou <846> doxan <1391> en <1722> cristw <5547> oligon <3641> payontav <3958> (5631) autov <846> katartisei <2675> (5692) sthrixei <4741> (5692) syenwsei <4599> (5692)

5:11 autw <846> to <3588> kratov <2904> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

5:12 dia <1223> silouanou <4610> umin <5213> tou <3588> pistou <4103> adelfou <80> wv <5613> logizomai <3049> (5736) di <1223> oligwn <3641> egraqa <1125> (5656) parakalwn <3870> (5723) kai <2532> epimarturwn <1957> (5723) tauthn <3778> einai <1510> (5750) alhyh <227> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> hn <3739> sthte <2476> (5632) <2476> (5628)

5:13 aspazetai <782> (5736) umav <5209> h <3588> en <1722> babulwni <897> suneklekth <4899> kai <2532> markov <3138> o <3588> uiov <5207> mou <3450>

5:14 aspasasye <782> (5663) allhlouv <240> en <1722> filhmati <5370> agaphv <26> eirhnh <1515> umin <5213> pasin <3956> toiv <3588> en <1722> cristw <5547>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org