NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Peter 2

2:1 apoyemenoi <659> (5642) oun <3767> pasan <3956> kakian <2549> kai <2532> panta <3956> dolon <1388> kai <2532> upokrisin <5272> kai <2532> fyonouv <5355> kai <2532> pasav <3956> katalaliav <2636>

2:2 wv <5613> artigennhta <738> brefh <1025> to <3588> logikon <3050> adolon <97> gala <1051> epipoyhsate <1971> (5657) ina <2443> en <1722> autw <846> auxhyhte <837> (5686) eiv <1519> swthrian <4991>

2:3 ei <1487> egeusasye <1089> (5662) oti <3754> crhstov <5543> o <3588> kuriov <2962>

2:4 prov <4314> on <3739> prosercomenoi <4334> (5740) liyon <3037> zwnta <2198> (5723) upo <5259> anyrwpwn <444> men <3303> apodedokimasmenon <593> (5772) para <3844> de <1161> yew <2316> eklekton <1588> entimon <1784>

2:5 kai <2532> autoi <846> wv <5613> liyoi <3037> zwntev <2198> (5723) oikodomeisye <3618> (5743) oikov <3624> pneumatikov <4152> eiv <1519> ierateuma <2406> agion <40> anenegkai <399> (5658) pneumatikav <4152> yusiav <2378> euprosdektouv <2144> yew <2316> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547>

2:6 dioti <1360> periecei <4023> (5719) en <1722> grafh <1124> idou <2400> (5628) tiyhmi <5087> (5719) en <1722> siwn <4622> liyon <3037> eklekton <1588> akrogwniaion <204> entimon <1784> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> mh <3361> kataiscunyh <2617> (5686)

2:7 umin <5213> oun <3767> h <3588> timh <5092> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) apistousin <569> (5723) de <1161> liyov <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

2:8 kai <2532> liyov <3037> proskommatov <4348> kai <2532> petra <4073> skandalou <4625> oi <3739> proskoptousin <4350> (5719) tw <3588> logw <3056> apeiyountev <544> (5723) eiv <1519> o <3739> kai <2532> eteyhsan <5087> (5681)

2:9 umeiv <5210> de <1161> genov <1085> eklekton <1588> basileion <934> ierateuma <2406> eynov <1484> agion <40> laov <2992> eiv <1519> peripoihsin <4047> opwv <3704> tav <3588> aretav <703> exaggeilhte <1804> (5661) tou <3588> ek <1537> skotouv <4655> umav <5209> kalesantov <2564> (5660) eiv <1519> to <3588> yaumaston <2298> autou <846> fwv <5457>

2:10 oi <3588> pote <4218> ou <3756> laov <2992> nun <3568> de <1161> laov <2992> yeou <2316> oi <3588> ouk <3756> hlehmenoi <1653> (5772) nun <3568> de <1161> elehyentev <1653> (5685)

2:11 agaphtoi <27> parakalw <3870> (5719) wv <5613> paroikouv <3941> kai <2532> parepidhmouv <3927> apecesyai <567> (5733) twn <3588> sarkikwn <4559> epiyumiwn <1939> aitinev <3748> strateuontai <4754> (5731) kata <2596> thv <3588> quchv <5590>

2:12 thn <3588> anastrofhn <391> umwn <5216> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> econtev <2192> (5723) kalhn <2570> ina <2443> en <1722> w <3739> katalalousin <2635> (5719) umwn <5216> wv <5613> kakopoiwn <2555> ek <1537> twn <3588> kalwn <2570> ergwn <2041> epopteuontev <2029> (5723) doxaswsin <1392> (5661) ton <3588> yeon <2316> en <1722> hmera <2250> episkophv <1984>

2:13 upotaghte <5293> (5649) pash <3956> anyrwpinh <442> ktisei <2937> dia <1223> ton <3588> kurion <2962> eite <1535> basilei <935> wv <5613> upereconti <5242> (5723)

2:14 eite <1535> hgemosin <2232> wv <5613> di <1223> autou <846> pempomenoiv <3992> (5746) eiv <1519> ekdikhsin <1557> kakopoiwn <2555> epainon <1868> de <1161> agayopoiwn <17>

2:15 oti <3754> outwv <3779> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> agayopoiountav <15> (5723) fimoun <5392> (5721) thn <3588> twn <3588> afronwn <878> anyrwpwn <444> agnwsian <56>

2:16 wv <5613> eleuyeroi <1658> kai <2532> mh <3361> wv <5613> epikalumma <1942> econtev <2192> (5723) thv <3588> kakiav <2549> thn <3588> eleuyerian <1657> all <235> wv <5613> yeou <2316> douloi <1401>

2:17 pantav <3956> timhsate <5091> (5657) thn <3588> adelfothta <81> agapate <25> (5720) ton <3588> yeon <2316> fobeisye <5399> (5737) ton <3588> basilea <935> timate <5091> (5720)

2:18 oi <3588> oiketai <3610> upotassomenoi <5293> (5746) en <1722> panti <3956> fobw <5401> toiv <3588> despotaiv <1203> ou <3756> monon <3440> toiv <3588> agayoiv <18> kai <2532> epieikesin <1933> alla <235> kai <2532> toiv <3588> skolioiv <4646>

2:19 touto <5124> gar <1063> cariv <5485> ei <1487> dia <1223> suneidhsin <4893> yeou <2316> upoferei <5297> (5719) tiv <5100> lupav <3077> pascwn <3958> (5723) adikwv <95>

2:20 poion <4169> gar <1063> kleov <2811> ei <1487> amartanontev <264> (5723) kai <2532> kolafizomenoi <2852> (5746) upomeneite <5278> (5692) all <235> ei <1487> agayopoiountev <15> (5723) kai <2532> pascontev <3958> (5723) upomeneite <5278> (5692) touto <5124> cariv <5485> para <3844> yew <2316>

2:21 eiv <1519> touto <5124> gar <1063> eklhyhte <2564> (5681) oti <3754> kai <2532> cristov <5547> epayen <3958> (5627) uper <5228> umwn <5216> umin <5213> upolimpanwn <5277> (5723) upogrammon <5261> ina <2443> epakolouyhshte <1872> (5661) toiv <3588> icnesin <2487> autou <846>

2:22 ov <3739> amartian <266> ouk <3756> epoihsen <4160> (5656) oude <3761> eureyh <2147> (5681) dolov <1388> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846>

2:23 ov <3739> loidoroumenov <3058> (5746) ouk <3756> anteloidorei <486> (5707) pascwn <3958> (5723) ouk <3756> hpeilei <546> (5707) paredidou <3860> (5707) de <1161> tw <3588> krinonti <2919> (5723) dikaiwv <1346>

2:24 ov <3739> tav <3588> amartiav <266> hmwn <2257> autov <846> anhnegken <399> (5656) en <1722> tw <3588> swmati <4983> autou <846> epi <1909> to <3588> xulon <3586> ina <2443> taiv <3588> amartiaiv <266> apogenomenoi <581> (5637) th <3588> dikaiosunh <1343> zhswmen <2198> (5661) ou <3739> tw <3588> mwlwpi <3468> iayhte <2390> (5681)

2:25 hte <1510> (5713) gar <1063> wv <5613> probata <4263> planwmenoi <4105> (5746) alla <235> epestrafhte <1994> (5648) nun <3568> epi <1909> ton <3588> poimena <4166> kai <2532> episkopon <1985> twn <3588> qucwn <5590> umwn <5216>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org