NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 John 2

2:1 teknia <5040> mou <3450> tauta <5023> grafw <1125> (5719) umin <5213> ina <2443> mh <3361> amarthte <264> (5632) kai <2532> ean <1437> tiv <5100> amarth <264> (5632) paraklhton <3875> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ihsoun <2424> criston <5547> dikaion <1342>

2:2 kai <2532> autov <846> ilasmov <2434> estin <1510> (5748) peri <4012> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> ou <3756> peri <4012> twn <3588> hmeterwn <2251> de <1161> monon <3440> alla <235> kai <2532> peri <4012> olou <3650> tou <3588> kosmou <2889>

2:3 kai <2532> en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> egnwkamen <1097> (5758) auton <846> ean <1437> tav <3588> entolav <1785> autou <846> thrwmen <5083> (5725)

2:4 o <3588> legwn <3004> (5723) oti <3754> egnwka <1097> (5758) auton <846> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> autou <846> mh <3361> thrwn <5083> (5723) qeusthv <5583> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> toutw <5129> h <3588> alhyeia <225> ouk <3756> estin <1510> (5748)

2:5 ov <3739> d <1161> an <302> thrh <5083> (5725) autou <846> ton <3588> logon <3056> alhywv <230> en <1722> toutw <5129> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> teteleiwtai <5048> (5769) en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> en <1722> autw <846> esmen <1510> (5748)

2:6 o <3588> legwn <3004> (5723) en <1722> autw <846> menein <3306> (5721) ofeilei <3784> (5719) kaywv <2531> ekeinov <1565> periepathsen <4043> (5656) kai <2532> autov <846> peripatein <4043> (5721)

2:7 agaphtoi <27> ouk <3756> entolhn <1785> kainhn <2537> grafw <1125> (5719) umin <5213> all <235> entolhn <1785> palaian <3820> hn <3739> eicete <2192> (5707) ap <575> archv <746> h <3588> entolh <1785> h <3588> palaia <3820> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> on <3739> hkousate <191> (5656)

2:8 palin <3825> entolhn <1785> kainhn <2537> grafw <1125> (5719) umin <5213> o <3739> estin <1510> (5748) alhyev <227> en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> umin <5213> oti <3754> h <3588> skotia <4653> paragetai <3855> (5731) kai <2532> to <3588> fwv <5457> to <3588> alhyinon <228> hdh <2235> fainei <5316> (5719)

2:9 o <3588> legwn <3004> (5723) en <1722> tw <3588> fwti <5457> einai <1510> (5750) kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846> miswn <3404> (5723) en <1722> th <3588> skotia <4653> estin <1510> (5748) ewv <2193> arti <737>

2:10 o <3588> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> tw <3588> fwti <5457> menei <3306> (5719) kai <2532> skandalon <4625> en <1722> autw <846> ouk <3756> estin <1510> (5748)

2:11 o <3588> de <1161> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> th <3588> skotia <4653> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> th <3588> skotia <4653> peripatei <4043> (5719) kai <2532> ouk <3756> oiden <1492> (5758) pou <4225> upagei <5217> (5719) oti <3754> h <3588> skotia <4653> etuflwsen <5186> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846>

2:12 grafw <1125> (5719) umin <5213> teknia <5040> oti <3754> afewntai <863> (5769) umin <5213> ai <3588> amartiai <266> dia <1223> to <3588> onoma <3686> autou <846>

2:13 grafw <1125> (5719) umin <5213> paterev <3962> oti <3754> egnwkate <1097> (5758) ton <3588> ap <575> archv <746> grafw <1125> (5719) umin <5213> neaniskoi <3495> oti <3754> nenikhkate <3528> (5758) ton <3588> ponhron <4190> egraqa <1125> (5656) umin <5213> paidia <3813> oti <3754> egnwkate <1097> (5758) ton <3588> patera <3962>

2:14 egraqa <1125> (5656) umin <5213> paterev <3962> oti <3754> egnwkate <1097> (5758) ton <3588> ap <575> archv <746> egraqa <1125> (5656) umin <5213> neaniskoi <3495> oti <3754> iscuroi <2478> este <1510> (5748) kai <2532> o <3588> logov <3056> [tou <3588> yeou] <2316> en <1722> umin <5213> menei <3306> (5719) kai <2532> nenikhkate <3528> (5758) ton <3588> ponhron <4190>

2:15 mh <3361> agapate <25> (5720) ton <3588> kosmon <2889> mhde <3366> ta <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> ean <1437> tiv <5100> agapa <25> (5725) ton <3588> kosmon <2889> ouk <3756> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> tou <3588> patrov <3962> en <1722> autw <846>

2:16 oti <3754> pan <3956> to <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> h <3588> epiyumia <1939> thv <3588> sarkov <4561> kai <2532> h <3588> epiyumia <1939> twn <3588> ofyalmwn <3788> kai <2532> h <3588> alazoneia <212> tou <3588> biou <979> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> patrov <3962> all <235> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> estin <1510> (5748)

2:17 kai <2532> o <3588> kosmov <2889> paragetai <3855> (5731) kai <2532> h <3588> epiyumia <1939> [autou] <846> o <3588> de <1161> poiwn <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

2:18 paidia <3813> escath <2078> wra <5610> estin <1510> (5748) kai <2532> kaywv <2531> hkousate <191> (5656) oti <3754> anticristov <500> ercetai <2064> (5736) kai <2532> nun <3568> anticristoi <500> polloi <4183> gegonasin <1096> (5754) oyen <3606> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> escath <2078> wra <5610> estin <1510> (5748)

2:19 ex <1537> hmwn <2257> exhlyan <1831> (5627) all <235> ouk <3756> hsan <1510> (5713) ex <1537> hmwn <2257> ei <1487> gar <1063> ex <1537> hmwn <2257> hsan <1510> (5713) memenhkeisan <3306> (5715) an <302> mey <3326> hmwn <2257> all <235> ina <2443> fanerwywsin <5319> (5686) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) pantev <3956> ex <1537> hmwn <2257>

2:20 kai <2532> umeiv <5210> crisma <5545> ecete <2192> (5719) apo <575> tou <3588> agiou <40> oidate <1492> (5758) pantev <3956>

2:21 ouk <3756> egraqa <1125> (5656) umin <5213> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) thn <3588> alhyeian <225> all <235> oti <3754> oidate <1492> (5758) authn <846> kai <2532> oti <3754> pan <3956> qeudov <5579> ek <1537> thv <3588> alhyeiav <225> ouk <3756> estin <1510> (5748)

2:22 tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> qeusthv <5583> ei <1487> mh <3361> o <3588> arnoumenov <720> (5740) oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anticristov <500> o <3588> arnoumenov <720> (5740) ton <3588> patera <3962> kai <2532> ton <3588> uion <5207>

2:23 pav <3956> o <3588> arnoumenov <720> (5740) ton <3588> uion <5207> oude <3761> ton <3588> patera <3962> ecei <2192> (5719) o <3588> omologwn <3670> (5723) ton <3588> uion <5207> kai <2532> ton <3588> patera <3962> ecei <2192> (5719)

2:24 umeiv <5210> o <3739> hkousate <191> (5656) ap <575> archv <746> en <1722> umin <5213> menetw <3306> (5720) ean <1437> en <1722> umin <5213> meinh <3306> (5661) o <3739> ap <575> archv <746> hkousate <191> (5656) kai <2532> umeiv <5210> en <1722> tw <3588> uiw <5207> kai <2532> [en] <1722> tw <3588> patri <3962> meneite <3306> (5692)

2:25 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> epaggelia <1860> hn <3739> autov <846> ephggeilato <1861> (5662) hmin <2254> thn <3588> zwhn <2222> thn <3588> aiwnion <166>

2:26 tauta <5023> egraqa <1125> (5656) umin <5213> peri <4012> twn <3588> planwntwn <4105> (5723) umav <5209>

2:27 kai <2532> umeiv <5210> to <3588> crisma <5545> o <3739> elabete <2983> (5627) ap <575> autou <846> menei <3306> (5719) en <1722> umin <5213> kai <2532> ou <3756> creian <5532> ecete <2192> (5719) ina <2443> tiv <5100> didaskh <1321> (5725) umav <5209> all <235> wv <5613> to <3588> autou <846> crisma <5545> didaskei <1321> (5719) umav <5209> peri <4012> pantwn <3956> kai <2532> alhyev <227> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) qeudov <5579> kai <2532> kaywv <2531> edidaxen <1321> (5656) umav <5209> menete <3306> (5719) <3306> (5720) en <1722> autw <846>

2:28 kai <2532> nun <3568> teknia <5040> menete <3306> (5720) en <1722> autw <846> ina <2443> ean <1437> fanerwyh <5319> (5686) scwmen <2192> (5632) parrhsian <3954> kai <2532> mh <3361> aiscunywmen <153> (5686) ap <575> autou <846> en <1722> th <3588> parousia <3952> autou <846>

2:29 ean <1437> eidhte <1492> (5762) oti <3754> dikaiov <1342> estin <1510> (5748) ginwskete <1097> (5719) oti <3754> pav <3956> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> ex <1537> autou <846> gegennhtai <1080> (5769)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org