NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 John 1

1:1 o <3739> hn <1510> (5713) ap <575> archv <746> o <3739> akhkoamen <191> (5754) o <3739> ewrakamen <3708> (5758) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> hmwn <2257> o <3739> eyeasameya <2300> (5662) kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> hmwn <2257> eqhlafhsan <5584> (5656) peri <4012> tou <3588> logou <3056> thv <3588> zwhv <2222>

1:2 kai <2532> h <3588> zwh <2222> efanerwyh <5319> (5681) kai <2532> ewrakamen <3708> (5758) kai <2532> marturoumen <3140> (5719) kai <2532> apaggellomen <518> (5719) umin <5213> thn <3588> zwhn <2222> thn <3588> aiwnion <166> htiv <3748> hn <1510> (5713) prov <4314> ton <3588> patera <3962> kai <2532> efanerwyh <5319> (5681) hmin <2254>

1:3 o <3739> ewrakamen <3708> (5758) kai <2532> akhkoamen <191> (5754) apaggellomen <518> (5719) kai <2532> umin <5213> ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> koinwnian <2842> echte <2192> (5725) mey <3326> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> koinwnia <2842> de <1161> h <3588> hmetera <2251> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> meta <3326> tou <3588> uiou <5207> autou <846> ihsou <2424> cristou <5547>

1:4 kai <2532> tauta <5023> grafomen <1125> (5719) hmeiv <2249> ina <2443> h <3588> cara <5479> hmwn <2257> h <1510> (5753) peplhrwmenh <4137> (5772)

1:5 kai <2532> estin <1510> (5748) auth <3778> h <3588> aggelia <31> hn <3739> akhkoamen <191> (5754) ap <575> autou <846> kai <2532> anaggellomen <312> (5719) umin <5213> oti <3754> o <3588> yeov <2316> fwv <5457> estin <1510> (5748) kai <2532> skotia <4653> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> autw <846> oudemia <3762>

1:6 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> skotei <4655> peripatwmen <4043> (5725) qeudomeya <5574> (5727) kai <2532> ou <3756> poioumen <4160> (5719) thn <3588> alhyeian <225>

1:7 ean <1437> de <1161> en <1722> tw <3588> fwti <5457> peripatwmen <4043> (5725) wv <5613> autov <846> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> fwti <5457> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> allhlwn <240> kai <2532> to <3588> aima <129> ihsou <2424> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayarizei <2511> (5719) hmav <2248> apo <575> pashv <3956> amartiav <266>

1:8 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> amartian <266> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) eautouv <1438> planwmen <4105> (5719) kai <2532> h <3588> alhyeia <225> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254>

1:9 ean <1437> omologwmen <3670> (5725) tav <3588> amartiav <266> hmwn <2257> pistov <4103> estin <1510> (5748) kai <2532> dikaiov <1342> ina <2443> afh <863> (5632) hmin <2254> tav <3588> amartiav <266> kai <2532> kayarish <2511> (5661) hmav <2248> apo <575> pashv <3956> adikiav <93>

1:10 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> ouc <3756> hmarthkamen <264> (5758) qeusthn <5583> poioumen <4160> (5719) auton <846> kai <2532> o <3588> logov <3056> autou <846> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org