NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Corinthians 7

7:1 peri <4012> de <1161> wn <3739> egraqate <1125> (5656) kalon <2570> anyrwpw <444> gunaikov <1135> mh <3361> aptesyai <680> (5733)

7:2 dia <1223> de <1161> tav <3588> porneiav <4202> ekastov <1538> thn <3588> eautou <1438> gunaika <1135> ecetw <2192> (5720) kai <2532> ekasth <1538> ton <3588> idion <2398> andra <435> ecetw <2192> (5720)

7:3 th <3588> gunaiki <1135> o <3588> anhr <435> thn <3588> ofeilhn <3782> apodidotw <591> (5720) omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> h <3588> gunh <1135> tw <3588> andri <435>

7:4 h <3588> gunh <1135> tou <3588> idiou <2398> swmatov <4983> ouk <3756> exousiazei <1850> (5719) alla <235> o <3588> anhr <435> omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> o <3588> anhr <435> tou <3588> idiou <2398> swmatov <4983> ouk <3756> exousiazei <1850> (5719) alla <235> h <3588> gunh <1135>

7:5 mh <3361> apostereite <650> (5720) allhlouv <240> ei <1487> mhti <3385> [an] <302> ek <1537> sumfwnou <4859> prov <4314> kairon <2540> ina <2443> scolashte <4980> (5661) th <3588> proseuch <4335> kai <2532> palin <3825> epi <1909> to <3588> auto <846> hte <1510> (5753) ina <2443> mh <3361> peirazh <3985> (5725) umav <5209> o <3588> satanav <4567> dia <1223> thn <3588> akrasian <192> [umwn] <5216>

7:6 touto <5124> de <1161> legw <3004> (5719) kata <2596> suggnwmhn <4774> ou <3756> kat <2596> epitaghn <2003>

7:7 yelw <2309> (5719) de <1161> pantav <3956> anyrwpouv <444> einai <1510> (5750) wv <5613> kai <2532> emauton <1683> alla <235> ekastov <1538> idion <2398> ecei <2192> (5719) carisma <5486> ek <1537> yeou <2316> o <3588> men <3303> outwv <3779> o <3588> de <1161> outwv <3779>

7:8 legw <3004> (5719) de <1161> toiv <3588> agamoiv <22> kai <2532> taiv <3588> chraiv <5503> kalon <2570> autoiv <846> ean <1437> meinwsin <3306> (5661) wv <5613> kagw <2504>

7:9 ei <1487> de <1161> ouk <3756> egkrateuontai <1467> (5736) gamhsatwsan <1060> (5657) kreitton <2909> gar <1063> estin <1510> (5748) gamein <1060> (5721) h <2228> purousyai <4448> (5745)

7:10 toiv <3588> de <1161> gegamhkosin <1060> (5761) paraggellw <3853> (5719) ouk <3756> egw <1473> alla <235> o <3588> kuriov <2962> gunaika <1135> apo <575> androv <435> mh <3361> cwrisyhnai <5563> (5683)

7:11 ean <1437> de <1161> kai <2532> cwrisyh <5563> (5681) menetw <3306> (5720) agamov <22> h <2228> tw <3588> andri <435> katallaghtw <2644> (5649) kai <2532> andra <435> gunaika <1135> mh <3361> afienai <863> (5721)

7:12 toiv <3588> de <1161> loipoiv <3062> legw <3004> (5719) egw <1473> ouc <3756> o <3588> kuriov <2962> ei <1487> tiv <5100> adelfov <80> gunaika <1135> ecei <2192> (5719) apiston <571> kai <2532> auth <846> suneudokei <4909> (5719) oikein <3611> (5721) met <3326> autou <846> mh <3361> afietw <863> (5720) authn <846>

7:13 kai <2532> gunh <1135> htiv <3748> ecei <2192> (5719) andra <435> apiston <571> kai <2532> outov <3778> suneudokei <4909> (5719) oikein <3611> (5721) met <3326> authv <846> mh <3361> afietw <863> (5720) ton <3588> andra <435>

7:14 hgiastai <37> (5769) gar <1063> o <3588> anhr <435> o <3588> apistov <571> en <1722> th <3588> gunaiki <1135> kai <2532> hgiastai <37> (5769) h <3588> gunh <1135> h <3588> apistov <571> en <1722> tw <3588> adelfw <80> epei <1893> ara <686> ta <3588> tekna <5043> umwn <5216> akayarta <169> estin <1510> (5748) nun <3568> de <1161> agia <40> estin <1510> (5748)

7:15 ei <1487> de <1161> o <3588> apistov <571> cwrizetai <5563> (5731) cwrizesyw <5563> (5744) ou <3756> dedoulwtai <1402> (5769) o <3588> adelfov <80> h <2228> h <3588> adelfh <79> en <1722> toiv <3588> toioutoiv <5108> en <1722> de <1161> eirhnh <1515> keklhken <2564> (5758) umav <5209> o <3588> yeov <2316>

7:16 ti <5101> gar <1063> oidav <1492> (5758) gunai <1135> ei <1487> ton <3588> andra <435> swseiv <4982> (5692) h <2228> ti <5101> oidav <1492> (5758) aner <435> ei <1487> thn <3588> gunaika <1135> swseiv <4982> (5692)

7:17 ei <1487> mh <3361> ekastw <1538> wv <5613> memeriken <3307> (5758) o <3588> kuriov <2962> ekaston <1538> wv <5613> keklhken <2564> (5758) o <3588> yeov <2316> outwv <3779> peripateitw <4043> (5720) kai <2532> outwv <3779> en <1722> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> pasaiv <3956> diatassomai <1299> (5731)

7:18 peritetmhmenov <4059> (5772) tiv <5100> eklhyh <2564> (5681) mh <3361> epispasyw <1986> (5737) en <1722> akrobustia <203> keklhtai <2564> (5769) tiv <5100> mh <3361> peritemnesyw <4059> (5744)

7:19 h <3588> peritomh <4061> ouden <3762> estin <1510> (5748) kai <2532> h <3588> akrobustia <203> ouden <3762> estin <1510> (5748) alla <235> thrhsiv <5084> entolwn <1785> yeou <2316>

7:20 ekastov <1538> en <1722> th <3588> klhsei <2821> h <3739> eklhyh <2564> (5681) en <1722> tauth <3778> menetw <3306> (5720)

7:21 doulov <1401> eklhyhv <2564> (5681) mh <3361> soi <4671> meletw <3199> (5720) all <235> ei <1487> kai <2532> dunasai <1410> (5736) eleuyerov <1658> genesyai <1096> (5635) mallon <3123> crhsai <5530> (5663)

7:22 o <3588> gar <1063> en <1722> kuriw <2962> klhyeiv <2564> (5685) doulov <1401> apeleuyerov <558> kuriou <2962> estin <1510> (5748) omoiwv <3668> o <3588> eleuyerov <1658> klhyeiv <2564> (5685) doulov <1401> estin <1510> (5748) cristou <5547>

7:23 timhv <5092> hgorasyhte <59> (5681) mh <3361> ginesye <1096> (5737) douloi <1401> anyrwpwn <444>

7:24 ekastov <1538> en <1722> w <3739> eklhyh <2564> (5681) adelfoi <80> en <1722> toutw <5129> menetw <3306> (5720) para <3844> yew <2316>

7:25 peri <4012> de <1161> twn <3588> paryenwn <3933> epitaghn <2003> kuriou <2962> ouk <3756> ecw <2192> (5719) gnwmhn <1106> de <1161> didwmi <1325> (5719) wv <5613> hlehmenov <1653> (5772) upo <5259> kuriou <2962> pistov <4103> einai <1510> (5750)

7:26 nomizw <3543> (5719) oun <3767> touto <5124> kalon <2570> uparcein <5225> (5721) dia <1223> thn <3588> enestwsan <1764> (5761) anagkhn <318> oti <3754> kalon <2570> anyrwpw <444> to <3588> outwv <3779> einai <1510> (5750)

7:27 dedesai <1210> (5769) gunaiki <1135> mh <3361> zhtei <2212> (5720) lusin <3080> lelusai <3089> (5769) apo <575> gunaikov <1135> mh <3361> zhtei <2212> (5720) gunaika <1135>

7:28 ean <1437> de <1161> kai <2532> gamhshv <1060> (5661) ouc <3756> hmartev <264> (5627) kai <2532> ean <1437> ghmh <1060> (5661) [h] <3588> paryenov <3933> ouc <3756> hmarten <264> (5627) yliqin <2347> de <1161> th <3588> sarki <4561> exousin <2192> (5692) oi <3588> toioutoi <5108> egw <1473> de <1161> umwn <5216> feidomai <5339> (5736)

7:29 touto <5124> de <1161> fhmi <5346> (5748) adelfoi <80> o <3588> kairov <2540> sunestalmenov <4958> (5772) estin <1510> (5748) to <3588> loipon <3063> ina <2443> kai <2532> oi <3588> econtev <2192> (5723) gunaikav <1135> wv <5613> mh <3361> econtev <2192> (5723) wsin <1510> (5753)

7:30 kai <2532> oi <3588> klaiontev <2799> (5723) wv <5613> mh <3361> klaiontev <2799> (5723) kai <2532> oi <3588> cairontev <5463> (5723) wv <5613> mh <3361> cairontev <5463> (5723) kai <2532> oi <3588> agorazontev <59> (5723) wv <5613> mh <3361> katecontev <2722> (5723)

7:31 kai <2532> oi <3588> crwmenoi <5530> (5740) ton <3588> kosmon <2889> wv <5613> mh <3361> katacrwmenoi <2710> (5740) paragei <3855> (5719) gar <1063> to <3588> schma <4976> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127>

7:32 yelw <2309> (5719) de <1161> umav <5209> amerimnouv <275> einai <1510> (5750) o <3588> agamov <22> merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kuriou <2962> pwv <4459> aresh <700> (5661) tw <3588> kuriw <2962>

7:33 o <3588> de <1161> gamhsav <1060> (5660) merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kosmou <2889> pwv <4459> aresh <700> (5661) th <3588> gunaiki <1135>

7:34 kai <2532> memeristai <3307> (5769) kai <2532> h <3588> gunh <1135> h <3588> agamov <22> kai <2532> h <3588> paryenov <3933> merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kuriou <2962> ina <2443> h <1510> (5753) agia <40> [kai] <2532> tw <3588> swmati <4983> kai <2532> tw <3588> pneumati <4151> h <3588> de <1161> gamhsasa <1060> (5660) merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kosmou <2889> pwv <4459> aresh <700> (5661) tw <3588> andri <435>

7:35 touto <5124> de <1161> prov <4314> to <3588> umwn <5216> autwn <846> sumforon <4851> legw <3004> (5719) ouc <3756> ina <2443> brocon <1029> umin <5213> epibalw <1911> (5632) alla <235> prov <4314> to <3588> euschmon <2158> kai <2532> euparedron <2145> tw <3588> kuriw <2962> aperispastwv <563>

7:36 ei <1487> de <1161> tiv <5100> aschmonein <807> (5721) epi <1909> thn <3588> paryenon <3933> autou <846> nomizei <3543> (5719) ean <1437> h <1510> (5753) uperakmov <5230> kai <2532> outwv <3779> ofeilei <3784> (5719) ginesyai <1096> (5738) o <3739> yelei <2309> (5719) poieitw <4160> (5720) ouc <3756> amartanei <264> (5719) gameitwsan <1060> (5720)

7:37 ov <3739> de <1161> esthken <2476> (5758) <2476> (5707) en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> edraiov <1476> mh <3361> ecwn <2192> (5723) anagkhn <318> exousian <1849> de <1161> ecei <2192> (5719) peri <4012> tou <3588> idiou <2398> yelhmatov <2307> kai <2532> touto <5124> kekriken <2919> (5758) en <1722> th <3588> idia <2398> kardia <2588> threin <5083> (5721) thn <3588> eautou <1438> paryenon <3933> kalwv <2573> poihsei <4160> (5692)

7:38 wste <5620> kai <2532> o <3588> gamizwn <1061> (5723) thn <3588> eautou <1438> paryenon <3933> kalwv <2573> poiei <4160> (5719) kai <2532> o <3588> mh <3361> gamizwn <1061> (5723) kreisson <2908> poihsei <4160> (5692)

7:39 gunh <1135> dedetai <1210> (5769) ef <1909> oson <3745> cronon <5550> zh <2198> (5719) o <3588> anhr <435> authv <846> ean <1437> de <1161> koimhyh <2837> (5686) o <3588> anhr <435> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) w <3739> yelei <2309> (5719) gamhyhnai <1060> (5683) monon <3440> en <1722> kuriw <2962>

7:40 makariwtera <3107> de <1161> estin <1510> (5748) ean <1437> outwv <3779> meinh <3306> (5661) kata <2596> thn <3588> emhn <1699> gnwmhn <1106> dokw <1380> (5719) gar <1063> kagw <2504> pneuma <4151> yeou <2316> ecein <2192> (5721)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org