NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Corinthians 6

6:1 tolma <5111> (5719) tiv <5100> umwn <5216> pragma <4229> ecwn <2192> (5723) prov <4314> ton <3588> eteron <2087> krinesyai <2919> (5745) epi <1909> twn <3588> adikwn <94> kai <2532> ouci <3780> epi <1909> twn <3588> agiwn <40>

6:2 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> oi <3588> agioi <40> ton <3588> kosmon <2889> krinousin <2919> (5692) kai <2532> ei <1487> en <1722> umin <5213> krinetai <2919> (5743) o <3588> kosmov <2889> anaxioi <370> este <1510> (5748) krithriwn <2922> elacistwn <1646>

6:3 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> aggelouv <32> krinoumen <2919> (5692) mhti <3385> ge <1065> biwtika <982>

6:4 biwtika <982> men <3303> oun <3767> krithria <2922> ean <1437> echte <2192> (5725) touv <3588> exouyenhmenouv <1848> (5772) en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> toutouv <5128> kayizete <2523> (5719)

6:5 prov <4314> entrophn <1791> umin <5213> legw <3004> (5719) outwv <3779> ouk <3756> eni <1762> (5748) en <1722> umin <5213> oudeiv <3762> sofov <4680> ov <3739> dunhsetai <1410> (5695) diakrinai <1252> (5658) ana <303> meson <3319> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

6:6 alla <235> adelfov <80> meta <3326> adelfou <80> krinetai <2919> (5743) kai <2532> touto <5124> epi <1909> apistwn <571>

6:7 hdh <2235> men <3303> oun <3767> olwv <3654> htthma <2275> umin <5213> estin <1510> (5748) oti <3754> krimata <2917> ecete <2192> (5719) mey <3326> eautwn <1438> dia <1223> ti <5101> ouci <3780> mallon <3123> adikeisye <91> (5743) dia <1223> ti <5101> ouci <3780> mallon <3123> apostereisye <650> (5743)

6:8 alla <235> umeiv <5210> adikeite <91> (5719) kai <2532> apostereite <650> (5719) kai <2532> touto <5124> adelfouv <80>

6:9 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> adikoi <94> yeou <2316> basileian <932> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692) mh <3361> planasye <4105> (5744) oute <3777> pornoi <4205> oute <3777> eidwlolatrai <1496> oute <3777> moicoi <3432> oute <3777> malakoi <3120> oute <3777> arsenokoitai <733>

6:10 oute <3777> kleptai <2812> oute <3777> pleonektai <4123> ou <3756> meyusoi <3183> ou <3756> loidoroi <3060> ouc <3756> arpagev <727> basileian <932> yeou <2316> klhronomhsousin <2816> (5692)

6:11 kai <2532> tauta <5023> tinev <5100> hte <1510> (5713) alla <235> apelousasye <628> (5668) alla <235> hgiasyhte <37> (5681) alla <235> edikaiwyhte <1344> (5681) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962> [hmwn] <2257> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257>

6:12 panta <3956> moi <3427> exestin <1832> (5904) all <235> ou <3756> panta <3956> sumferei <4851> (5719) panta <3956> moi <3427> exestin <1832> (5904) all <235> ouk <3756> egw <1473> exousiasyhsomai <1850> (5701) upo <5259> tinov <5100>

6:13 ta <3588> brwmata <1033> th <3588> koilia <2836> kai <2532> h <3588> koilia <2836> toiv <3588> brwmasin <1033> o <3588> de <1161> yeov <2316> kai <2532> tauthn <3778> kai <2532> tauta <5023> katarghsei <2673> (5692) to <3588> de <1161> swma <4983> ou <3756> th <3588> porneia <4202> alla <235> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> tw <3588> swmati <4983>

6:14 o <3588> de <1161> yeov <2316> kai <2532> ton <3588> kurion <2962> hgeiren <1453> (5656) kai <2532> hmav <2248> exegerei <1825> (5692) dia <1223> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846>

6:15 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> ta <3588> swmata <4983> umwn <5216> melh <3196> cristou <5547> estin <1510> (5748) arav <142> (5660) oun <3767> ta <3588> melh <3196> tou <3588> cristou <5547> poihsw <4160> (5661) pornhv <4204> melh <3196> mh <3361> genoito <1096> (5636)

6:16 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> o <3588> kollwmenov <2853> (5746) th <3588> pornh <4204> en <1520> swma <4983> estin <1510> (5748) esontai <1510> (5704) gar <1063> fhsin <5346> (5748) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520>

6:17 o <3588> de <1161> kollwmenov <2853> (5746) tw <3588> kuriw <2962> en <1520> pneuma <4151> estin <1510> (5748)

6:18 feugete <5343> (5720) thn <3588> porneian <4202> pan <3956> amarthma <265> o <3739> ean <1437> poihsh <4160> (5661) anyrwpov <444> ektov <1622> tou <3588> swmatov <4983> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> porneuwn <4203> (5723) eiv <1519> to <3588> idion <2398> swma <4983> amartanei <264> (5719)

6:19 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> to <3588> swma <4983> umwn <5216> naov <3485> tou <3588> en <1722> umin <5213> agiou <40> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) ou <3739> ecete <2192> (5719) apo <575> yeou <2316> kai <2532> ouk <3756> este <1510> (5748) eautwn <1438>

6:20 hgorasyhte <59> (5681) gar <1063> timhv <5092> doxasate <1392> (5657) dh <1211> ton <3588> yeon <2316> en <1722> tw <3588> swmati <4983> umwn <5216>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org