NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Corinthians 4

4:1 outwv <3779> hmav <2248> logizesyw <3049> (5737) anyrwpov <444> wv <5613> uphretav <5257> cristou <5547> kai <2532> oikonomouv <3623> musthriwn <3466> yeou <2316>

4:2 wde <5602> loipon <3063> zhteitai <2212> (5743) en <1722> toiv <3588> oikonomoiv <3623> ina <2443> pistov <4103> tiv <5100> eureyh <2147> (5686)

4:3 emoi <1698> de <1161> eiv <1519> elaciston <1646> estin <1510> (5748) ina <2443> uf <5259> umwn <5216> anakriyw <350> (5686) h <2228> upo <5259> anyrwpinhv <442> hmerav <2250> all <235> oude <3761> emauton <1683> anakrinw <350> (5719)

4:4 ouden <3762> gar <1063> emautw <1683> sunoida <4894> (5758) all <235> ouk <3756> en <1722> toutw <5129> dedikaiwmai <1344> (5769) o <3588> de <1161> anakrinwn <350> (5723) me <3165> kuriov <2962> estin <1510> (5748)

4:5 wste <5620> mh <3361> pro <4253> kairou <2540> ti <5100> krinete <2919> (5720) ewv <2193> an <302> elyh <2064> (5632) o <3588> kuriov <2962> ov <3739> kai <2532> fwtisei <5461> (5692) ta <3588> krupta <2927> tou <3588> skotouv <4655> kai <2532> fanerwsei <5319> (5692) tav <3588> boulav <1012> twn <3588> kardiwn <2588> kai <2532> tote <5119> o <3588> epainov <1868> genhsetai <1096> (5695) ekastw <1538> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

4:6 tauta <5023> de <1161> adelfoi <80> meteschmatisa <3345> (5656) eiv <1519> emauton <1683> kai <2532> apollwn <625> di <1223> umav <5209> ina <2443> en <1722> hmin <2254> mayhte <3129> (5632) to <3588> mh <3361> uper <5228> a <3739> gegraptai <1125> (5769) ina <2443> mh <3361> eiv <1520> uper <5228> tou <3588> enov <1520> fusiousye <5448> (5747) kata <2596> tou <3588> eterou <2087>

4:7 tiv <5101> gar <1063> se <4571> diakrinei <1252> (5719) ti <5101> de <1161> eceiv <2192> (5719) o <3739> ouk <3756> elabev <2983> (5627) ei <1487> de <1161> kai <2532> elabev <2983> (5627) ti <5101> kaucasai <2744> (5736) wv <5613> mh <3361> labwn <2983> (5631)

4:8 hdh <2235> kekoresmenoi <2880> (5772) este <1510> (5748) hdh <2235> eplouthsate <4147> (5656) cwriv <5565> hmwn <2257> ebasileusate <936> (5656) kai <2532> ofelon <3785> <3785> ge <1065> ebasileusate <936> (5656) ina <2443> kai <2532> hmeiv <2249> umin <5213> sumbasileuswmen <4821> (5661)

4:9 dokw <1380> (5719) gar <1063> o <3588> yeov <2316> hmav <2248> touv <3588> apostolouv <652> escatouv <2078> apedeixen <584> (5656) wv <5613> epiyanatiouv <1935> oti <3754> yeatron <2302> egenhyhmen <1096> (5675) tw <3588> kosmw <2889> kai <2532> aggeloiv <32> kai <2532> anyrwpoiv <444>

4:10 hmeiv <2249> mwroi <3474> dia <1223> criston <5547> umeiv <5210> de <1161> fronimoi <5429> en <1722> cristw <5547> hmeiv <2249> asyeneiv <772> umeiv <5210> de <1161> iscuroi <2478> umeiv <5210> endoxoi <1741> hmeiv <2249> de <1161> atimoi <820>

4:11 acri <891> thv <3588> arti <737> wrav <5610> kai <2532> peinwmen <3983> (5719) kai <2532> diqwmen <1372> (5725) kai <2532> gumniteuomen <1130> (5719) kai <2532> kolafizomeya <2852> (5743) kai <2532> astatoumen <790> (5719)

4:12 kai <2532> kopiwmen <2872> (5719) ergazomenoi <2038> (5740) taiv <3588> idiaiv <2398> cersin <5495> loidoroumenoi <3058> (5746) eulogoumen <2127> (5719) diwkomenoi <1377> (5746) anecomeya <430> (5736)

4:13 dusfhmoumenoi <987> (5746) parakaloumen <3870> (5719) wv <5613> perikayarmata <4027> tou <3588> kosmou <2889> egenhyhmen <1096> (5675) pantwn <3956> periqhma <4067> ewv <2193> arti <737>

4:14 ouk <3756> entrepwn <1788> (5723) umav <5209> grafw <1125> (5719) tauta <5023> all <235> wv <5613> tekna <5043> mou <3450> agaphta <27> nouyetwn <3560> (5723)

4:15 ean <1437> gar <1063> muriouv <3463> paidagwgouv <3807> echte <2192> (5725) en <1722> cristw <5547> all <235> ou <3756> pollouv <4183> paterav <3962> en <1722> gar <1063> cristw <5547> ihsou <2424> dia <1223> tou <3588> euaggeliou <2098> egw <1473> umav <5209> egennhsa <1080> (5656)

4:16 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> mimhtai <3402> mou <3450> ginesye <1096> (5737)

4:17 dia <1223> touto <5124> epemqa <3992> (5656) umin <5213> timoyeon <5095> ov <3739> estin <1510> (5748) mou <3450> teknon <5043> agaphton <27> kai <2532> piston <4103> en <1722> kuriw <2962> ov <3739> umav <5209> anamnhsei <363> (5692) tav <3588> odouv <3598> mou <3450> tav <3588> en <1722> cristw <5547> [ihsou] <2424> kaywv <2531> pantacou <3837> en <1722> pash <3956> ekklhsia <1577> didaskw <1321> (5719)

4:18 wv <5613> mh <3361> ercomenou <2064> (5740) de <1161> mou <3450> prov <4314> umav <5209> efusiwyhsan <5448> (5681) tinev <5100>

4:19 eleusomai <2064> (5695) de <1161> tacewv <5030> prov <4314> umav <5209> ean <1437> o <3588> kuriov <2962> yelhsh <2309> (5661) kai <2532> gnwsomai <1097> (5695) ou <3756> ton <3588> logon <3056> twn <3588> pefusiwmenwn <5448> (5772) alla <235> thn <3588> dunamin <1411>

4:20 ou <3756> gar <1063> en <1722> logw <3056> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> all <235> en <1722> dunamei <1411>

4:21 ti <5101> yelete <2309> (5719) en <1722> rabdw <4464> elyw <2064> (5632) prov <4314> umav <5209> h <2228> en <1722> agaph <26> pneumati <4151> te <5037> prauthtov <4240>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org