NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Corinthians 3

3:1 kagw <2504> adelfoi <80> ouk <3756> hdunhyhn <1410> (5675) lalhsai <2980> (5658) umin <5213> wv <5613> pneumatikoiv <4152> all <235> wv <5613> sarkinoiv <4560> wv <5613> nhpioiv <3516> en <1722> cristw <5547>

3:2 gala <1051> umav <5209> epotisa <4222> (5656) ou <3756> brwma <1033> oupw <3768> gar <1063> edunasye <1410> (5711) all <235> oude <3761> [eti] <2089> nun <3568> dunasye <1410> (5736)

3:3 eti <2089> gar <1063> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) opou <3699> gar <1063> en <1722> umin <5213> zhlov <2205> kai <2532> eriv <2054> ouci <3780> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) kai <2532> kata <2596> anyrwpon <444> peripateite <4043> (5719)

3:4 otan <3752> gar <1063> legh <3004> (5725) tiv <5100> egw <1473> men <3303> eimi <1510> (5748) paulou <3972> eterov <2087> de <1161> egw <1473> apollw <625> ouk <3756> anyrwpoi <444> este <1510> (5748)

3:5 ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) apollwv <625> ti <5101> de <1161> estin <1510> (5748) paulov <3972> diakonoi <1249> di <1223> wn <3739> episteusate <4100> (5656) kai <2532> ekastw <1538> wv <5613> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> (5656)

3:6 egw <1473> efuteusa <5452> (5656) apollwv <625> epotisen <4222> (5656) alla <235> o <3588> yeov <2316> huxanen <837> (5707)

3:7 wste <5620> oute <3777> o <3588> futeuwn <5452> (5723) estin <1510> (5748) ti <5100> oute <3777> o <3588> potizwn <4222> (5723) all <235> o <3588> auxanwn <837> (5723) yeov <2316>

3:8 o <3588> futeuwn <5452> (5723) de <1161> kai <2532> o <3588> potizwn <4222> (5723) en <1520> eisin <1510> (5748) ekastov <1538> de <1161> ton <3588> idion <2398> misyon <3408> lhmqetai <2983> (5695) kata <2596> ton <3588> idion <2398> kopon <2873>

3:9 yeou <2316> gar <1063> esmen <1510> (5748) sunergoi <4904> yeou <2316> gewrgion <1091> yeou <2316> oikodomh <3619> este <1510> (5748)

3:10 kata <2596> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> wv <5613> sofov <4680> arcitektwn <753> yemelion <2310> eyhka <5087> (5656) allov <243> de <1161> epoikodomei <2026> (5719) ekastov <1538> de <1161> blepetw <991> (5720) pwv <4459> epoikodomei <2026> (5719)

3:11 yemelion <2310> gar <1063> allon <243> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) yeinai <5087> (5629) para <3844> ton <3588> keimenon <2749> (5740) ov <3739> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> cristov <5547>

3:12 ei <1487> de <1161> tiv <5100> epoikodomei <2026> (5719) epi <1909> ton <3588> yemelion <2310> crusion <5553> argurion <694> liyouv <3037> timiouv <5093> xula <3586> corton <5528> kalamhn <2562>

3:13 ekastou <1538> to <3588> ergon <2041> faneron <5318> genhsetai <1096> (5695) h <3588> gar <1063> hmera <2250> dhlwsei <1213> (5692) oti <3754> en <1722> puri <4442> apokaluptetai <601> (5743) kai <2532> ekastou <1538> to <3588> ergon <2041> opoion <3697> estin <1510> (5748) to <3588> pur <4442> auto <846> dokimasei <1381> (5692)

3:14 ei <1487> tinov <5100> to <3588> ergon <2041> menei <3306> (5692) <3306> (5719) o <3739> epoikodomhsen <2026> (5656) misyon <3408> lhmqetai <2983> (5695)

3:15 ei <1487> tinov <5100> to <3588> ergon <2041> katakahsetai <2618> (5691) zhmiwyhsetai <2210> (5701) autov <846> de <1161> swyhsetai <4982> (5701) outwv <3779> de <1161> wv <5613> dia <1223> purov <4442>

3:16 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> naov <3485> yeou <2316> este <1510> (5748) kai <2532> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> yeou <2316> en <1722> umin <5213> oikei <3611> (5719)

3:17 ei <1487> tiv <5100> ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> fyeirei <5351> (5719) fyerei <5351> (5692) touton <5126> o <3588> yeov <2316> o <3588> gar <1063> naov <3485> tou <3588> yeou <2316> agiov <40> estin <1510> (5748) oitinev <3748> este <1510> (5748) umeiv <5210>

3:18 mhdeiv <3367> eauton <1438> exapatatw <1818> (5720) ei <1487> tiv <5100> dokei <1380> (5719) sofov <4680> einai <1510> (5750) en <1722> umin <5213> en <1722> tw <3588> aiwni <165> toutw <5129> mwrov <3474> genesyw <1096> (5634) ina <2443> genhtai <1096> (5638) sofov <4680>

3:19 h <3588> gar <1063> sofia <4678> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> mwria <3472> para <3844> tw <3588> yew <2316> estin <1510> (5748) gegraptai <1125> (5769) gar <1063> o <3588> drassomenov <1405> (5740) touv <3588> sofouv <4680> en <1722> th <3588> panourgia <3834> autwn <846>

3:20 kai <2532> palin <3825> kuriov <2962> ginwskei <1097> (5719) touv <3588> dialogismouv <1261> twn <3588> sofwn <4680> oti <3754> eisin <1510> (5748) mataioi <3152>

3:21 wste <5620> mhdeiv <3367> kaucasyw <2744> (5737) en <1722> anyrwpoiv <444> panta <3956> gar <1063> umwn <5216> estin <1510> (5748)

3:22 eite <1535> paulov <3972> eite <1535> apollwv <625> eite <1535> khfav <2786> eite <1535> kosmov <2889> eite <1535> zwh <2222> eite <1535> yanatov <2288> eite <1535> enestwta <1764> (5761) eite <1535> mellonta <3195> (5723) panta <3956> umwn <5216>

3:23 umeiv <5210> de <1161> cristou <5547> cristov <5547> de <1161> yeou <2316>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org