NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Corinthians 2

2:1 kagw <2504> elywn <2064> (5631) prov <4314> umav <5209> adelfoi <80> hlyon <2064> (5627) ou <3756> kay <2596> uperochn <5247> logou <3056> h <2228> sofiav <4678> kataggellwn <2605> (5723) umin <5213> to <3588> musthrion <3466> tou <3588> yeou <2316>

2:2 ou <3756> gar <1063> ekrina <2919> (5656) ti <5100> eidenai <1492> (5760) en <1722> umin <5213> ei <1487> mh <3361> ihsoun <2424> criston <5547> kai <2532> touton <5126> estaurwmenon <4717> (5772)

2:3 kagw <2504> en <1722> asyeneia <769> kai <2532> en <1722> fobw <5401> kai <2532> en <1722> tromw <5156> pollw <4183> egenomhn <1096> (5633) prov <4314> umav <5209>

2:4 kai <2532> o <3588> logov <3056> mou <3450> kai <2532> to <3588> khrugma <2782> mou <3450> ouk <3756> en <1722> peiyoiv <3981> sofiav <4678> logoiv <3056> all <235> en <1722> apodeixei <585> pneumatov <4151> kai <2532> dunamewv <1411>

2:5 ina <2443> h <3588> pistiv <4102> umwn <5216> mh <3361> h <1510> (5753) en <1722> sofia <4678> anyrwpwn <444> all <235> en <1722> dunamei <1411> yeou <2316>

2:6 sofian <4678> de <1161> laloumen <2980> (5719) en <1722> toiv <3588> teleioiv <5046> sofian <4678> de <1161> ou <3756> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> oude <3761> twn <3588> arcontwn <758> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> twn <3588> katargoumenwn <2673> (5746)

2:7 alla <235> laloumen <2980> (5719) yeou <2316> sofian <4678> en <1722> musthriw <3466> thn <3588> apokekrummenhn <613> (5772) hn <3739> prowrisen <4309> (5656) o <3588> yeov <2316> pro <4253> twn <3588> aiwnwn <165> eiv <1519> doxan <1391> hmwn <2257>

2:8 hn <3739> oudeiv <3762> twn <3588> arcontwn <758> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> egnwken <1097> (5758) ei <1487> gar <1063> egnwsan <1097> (5627) ouk <3756> an <302> ton <3588> kurion <2962> thv <3588> doxhv <1391> estaurwsan <4717> (5656)

2:9 alla <235> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) a <3739> ofyalmov <3788> ouk <3756> eiden <1492> (5627) kai <2532> ouv <3775> ouk <3756> hkousen <191> (5656) kai <2532> epi <1909> kardian <2588> anyrwpou <444> ouk <3756> anebh <305> (5627) osa <3745> htoimasen <2090> (5656) o <3588> yeov <2316> toiv <3588> agapwsin <25> (5723) auton <846>

2:10 hmin <2254> gar <1063> apekaluqen <601> (5656) o <3588> yeov <2316> dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> to <3588> gar <1063> pneuma <4151> panta <3956> erauna <2045> (5719) kai <2532> ta <3588> bayh <899> tou <3588> yeou <2316>

2:11 tiv <5101> gar <1063> oiden <1492> (5758) anyrwpwn <444> ta <3588> tou <3588> anyrwpou <444> ei <1487> mh <3361> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> anyrwpou <444> to <3588> en <1722> autw <846> outwv <3779> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> oudeiv <3762> egnwken <1097> (5758) ei <1487> mh <3361> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> yeou <2316>

2:12 hmeiv <2249> de <1161> ou <3756> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> kosmou <2889> elabomen <2983> (5627) alla <235> to <3588> pneuma <4151> to <3588> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> eidwmen <1492> (5762) ta <3588> upo <5259> tou <3588> yeou <2316> carisyenta <5483> (5685) hmin <2254>

2:13 a <3739> kai <2532> laloumen <2980> (5719) ouk <3756> en <1722> didaktoiv <1318> anyrwpinhv <442> sofiav <4678> logoiv <3056> all <235> en <1722> didaktoiv <1318> pneumatov <4151> pneumatikoiv <4152> pneumatika <4152> sugkrinontev <4793> (5723)

2:14 qucikov <5591> de <1161> anyrwpov <444> ou <3756> decetai <1209> (5736) ta <3588> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> yeou <2316> mwria <3472> gar <1063> autw <846> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> dunatai <1410> (5736) gnwnai <1097> (5629) oti <3754> pneumatikwv <4153> anakrinetai <350> (5743)

2:15 o <3588> de <1161> pneumatikov <4152> anakrinei <350> (5719) men <3303> panta <3956> autov <846> de <1161> up <5259> oudenov <3762> anakrinetai <350> (5743)

2:16 tiv <5101> gar <1063> egnw <1097> (5627) noun <3563> kuriou <2962> ov <3739> sumbibasei <4822> (5692) auton <846> hmeiv <2249> de <1161> noun <3563> cristou <5547> ecomen <2192> (5719)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org