NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Corinthians 1

1:1 paulov <3972> klhtov <2822> apostolov <652> ihsou <2424> cristou <5547> dia <1223> yelhmatov <2307> yeou <2316> kai <2532> swsyenhv <4988> o <3588> adelfov <80>

1:2 th <3588> ekklhsia <1577> tou <3588> yeou <2316> th <3588> oush <1510> (5752) en <1722> korinyw <2882> hgiasmenoiv <37> (5772) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> klhtoiv <2822> agioiv <40> sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> epikaloumenoiv <1941> (5734) to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> en <1722> panti <3956> topw <5117> autwn <846> kai <2532> hmwn <2257>

1:3 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:4 eucaristw <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> epi <1909> th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316> th <3588> doyeish <1325> (5685) umin <5213> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:5 oti <3754> en <1722> panti <3956> eploutisyhte <4148> (5681) en <1722> autw <846> en <1722> panti <3956> logw <3056> kai <2532> pash <3956> gnwsei <1108>

1:6 kaywv <2531> to <3588> marturion <3142> tou <3588> cristou <5547> ebebaiwyh <950> (5681) en <1722> umin <5213>

1:7 wste <5620> umav <5209> mh <3361> ustereisyai <5302> (5745) en <1722> mhdeni <3367> carismati <5486> apekdecomenouv <553> (5740) thn <3588> apokaluqin <602> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

1:8 ov <3739> kai <2532> bebaiwsei <950> (5692) umav <5209> ewv <2193> telouv <5056> anegklhtouv <410> en <1722> th <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547>

1:9 pistov <4103> o <3588> yeov <2316> di <1223> ou <3739> eklhyhte <2564> (5681) eiv <1519> koinwnian <2842> tou <3588> uiou <5207> autou <846> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

1:10 parakalw <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> dia <1223> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> ina <2443> to <3588> auto <846> leghte <3004> (5725) pantev <3956> kai <2532> mh <3361> h <1510> (5753) en <1722> umin <5213> scismata <4978> hte <1510> (5753) de <1161> kathrtismenoi <2675> (5772) en <1722> tw <3588> autw <846> noi <3563> kai <2532> en <1722> th <3588> auth <846> gnwmh <1106>

1:11 edhlwyh <1213> (5681) gar <1063> moi <3427> peri <4012> umwn <5216> adelfoi <80> mou <3450> upo <5259> twn <3588> clohv <5514> oti <3754> eridev <2054> en <1722> umin <5213> eisin <1510> (5748)

1:12 legw <3004> (5719) de <1161> touto <5124> oti <3754> ekastov <1538> umwn <5216> legei <3004> (5719) egw <1473> men <3303> eimi <1510> (5748) paulou <3972> egw <1473> de <1161> apollw <625> egw <1473> de <1161> khfa <2786> egw <1473> de <1161> cristou <5547>

1:13 memeristai <3307> (5769) o <3588> cristov <5547> mh <3361> paulov <3972> estaurwyh <4717> (5681) uper <5228> umwn <5216> h <2228> eiv <1519> to <3588> onoma <3686> paulou <3972> ebaptisyhte <907> (5681)

1:14 eucaristw <2168> (5719) oti <3754> oudena <3762> umwn <5216> ebaptisa <907> (5656) ei <1487> mh <3361> krispon <2921> kai <2532> gaion <1050>

1:15 ina <2443> mh <3361> tiv <5100> eiph <2036> (5632) oti <3754> eiv <1519> to <3588> emon <1699> onoma <3686> ebaptisyhte <907> (5681)

1:16 ebaptisa <907> (5656) de <1161> kai <2532> ton <3588> stefana <4734> oikon <3624> loipon <3063> ouk <3756> oida <1492> (5758) ei <1487> tina <5100> allon <243> ebaptisa <907> (5656)

1:17 ou <3756> gar <1063> apesteilen <649> (5656) me <3165> cristov <5547> baptizein <907> (5721) alla <235> euaggelizesyai <2097> (5733) ouk <3756> en <1722> sofia <4678> logou <3056> ina <2443> mh <3361> kenwyh <2758> (5686) o <3588> staurov <4716> tou <3588> cristou <5547>

1:18 o <3588> logov <3056> gar <1063> o <3588> tou <3588> staurou <4716> toiv <3588> men <3303> apollumenoiv <622> (5730) mwria <3472> estin <1510> (5748) toiv <3588> de <1161> swzomenoiv <4982> (5746) hmin <2254> dunamiv <1411> yeou <2316> estin <1510> (5748)

1:19 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> apolw <622> (5692) thn <3588> sofian <4678> twn <3588> sofwn <4680> kai <2532> thn <3588> sunesin <4907> twn <3588> sunetwn <4908> ayethsw <114> (5692)

1:20 pou <4226> sofov <4680> pou <4226> grammateuv <1122> pou <4226> suzhththv <4804> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> ouci <3780> emwranen <3471> (5656) o <3588> yeov <2316> thn <3588> sofian <4678> tou <3588> kosmou <2889>

1:21 epeidh <1894> gar <1063> en <1722> th <3588> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> egnw <1097> (5627) o <3588> kosmov <2889> dia <1223> thv <3588> sofiav <4678> ton <3588> yeon <2316> eudokhsen <2106> (5656) o <3588> yeov <2316> dia <1223> thv <3588> mwriav <3472> tou <3588> khrugmatov <2782> swsai <4982> (5658) touv <3588> pisteuontav <4100> (5723)

1:22 epeidh <1894> kai <2532> ioudaioi <2453> shmeia <4592> aitousin <154> (5719) kai <2532> ellhnev <1672> sofian <4678> zhtousin <2212> (5719)

1:23 hmeiv <2249> de <1161> khrussomen <2784> (5719) criston <5547> estaurwmenon <4717> (5772) ioudaioiv <2453> men <3303> skandalon <4625> eynesin <1484> de <1161> mwrian <3472>

1:24 autoiv <846> de <1161> toiv <3588> klhtoiv <2822> ioudaioiv <2453> te <5037> kai <2532> ellhsin <1672> criston <5547> yeou <2316> dunamin <1411> kai <2532> yeou <2316> sofian <4678>

1:25 oti <3754> to <3588> mwron <3474> tou <3588> yeou <2316> sofwteron <4680> twn <3588> anyrwpwn <444> estin <1510> (5748) kai <2532> to <3588> asyenev <772> tou <3588> yeou <2316> iscuroteron <2478> twn <3588> anyrwpwn <444>

1:26 blepete <991> (5719) gar <1063> thn <3588> klhsin <2821> umwn <5216> adelfoi <80> oti <3754> ou <3756> polloi <4183> sofoi <4680> kata <2596> sarka <4561> ou <3756> polloi <4183> dunatoi <1415> ou <3756> polloi <4183> eugeneiv <2104>

1:27 alla <235> ta <3588> mwra <3474> tou <3588> kosmou <2889> exelexato <1586> (5668) o <3588> yeov <2316> ina <2443> kataiscunh <2617> (5725) touv <3588> sofouv <4680> kai <2532> ta <3588> asyenh <772> tou <3588> kosmou <2889> exelexato <1586> (5668) o <3588> yeov <2316> ina <2443> kataiscunh <2617> (5725) ta <3588> iscura <2478>

1:28 kai <2532> ta <3588> agenh <36> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> ta <3588> exouyenhmena <1848> (5772) exelexato <1586> (5668) o <3588> yeov <2316> [kai] <2532> ta <3588> mh <3361> onta <1510> (5752) ina <2443> ta <3588> onta <1510> (5752) katarghsh <2673> (5661)

1:29 opwv <3704> mh <3361> kauchshtai <2744> (5667) pasa <3956> sarx <4561> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

1:30 ex <1537> autou <846> de <1161> umeiv <5210> este <1510> (5748) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ov <3739> egenhyh <1096> (5675) sofia <4678> hmin <2254> apo <575> yeou <2316> dikaiosunh <1343> te <5037> kai <2532> agiasmov <38> kai <2532> apolutrwsiv <629>

1:31 ina <2443> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) o <3588> kaucwmenov <2744> (5740) en <1722> kuriw <2962> kaucasyw <2744> (5737)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org