NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Chronicles 28

28:1 <03389> Mlswry <0413> la <02428> lyx <01368> rwbg <03605> lklw <01368> Myrwbghw <05631> Myoyroh <05973> Me <01121> wynblw <04428> Klml <04735> hnqmw <07399> swkr <03605> lk <08269> yrvw <03967> twamh <08269> yrvw <0505> Myplah <08269> yrvw <04428> Klmh <0853> ta <08334> Mytrsmh <04256> twqlxmh <08269> yrvw <07626> Myjbsh <08269> yrv <03478> larvy <08269> yrv <03605> lk <0853> ta <01732> dywd <06950> lhqyw (28:1)

28:2 <01129> twnbl <03559> ytwnykhw <0430> wnyhla <07272> ylgr <01916> Mdhlw <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwral <04496> hxwnm <01004> tyb <01129> twnbl <03824> ybbl <05973> Me <0589> yna <05971> ymew <0251> yxa <08085> ynwems <0559> rmayw <07272> wylgr <05921> le <04428> Klmh <01732> dywd <06965> Mqyw (28:2)

28:3 <08210> tkps <01818> Mymdw <0859> hta <04421> twmxlm <0376> sya <03588> yk <08034> ymsl <01004> tyb <01129> hnbt <03808> al <0> yl <0559> rma <0430> Myhlahw (28:3)

28:4 <03478> larvy <03605> lk <05921> le <04427> Kylmhl <07521> hur <0> yb <01> yba <01121> ynbbw <01> yba <01004> tyb <03063> hdwhy <01004> tybbw <05057> dygnl <0977> rxb <03063> hdwhyb <03588> yk <05769> Mlwel <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <01961> twyhl <01> yba <01004> tyb <03605> lkm <0> yb <03478> larvy <0430> yhla <03069> hwhy <0977> rxbyw (28:4)

28:5 <03478> larvy <05921> le <03068> hwhy <04438> twklm <03678> aok <05921> le <03427> tbsl <01121> ynb <08010> hmlsb <0977> rxbyw <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <01121> Mynb <07227> Mybr <03588> yk <01121> ynb <03605> lkmw (28:5)

28:6 <01> bal <0> wl <01961> hyha <0589> ynaw <01121> Nbl <0> yl <0> wb <0977> ytrxb <03588> yk <02691> ytwruxw <01004> ytyb <01129> hnby <01931> awh <01121> Knb <08010> hmls <0> yl <0559> rmayw (28:6)

28:7 <02088> hzh <03117> Mwyk <04941> yjpsmw <04687> ytwum <06213> twvel <02388> qzxy <0518> Ma <05769> Mlwel <05704> de <04438> wtwklm <0853> ta <03559> ytwnykhw (28:7)

28:8 P <05769> Mlwe <05704> de <0310> Mkyrxa <01121> Mkynbl <05157> Mtlxnhw <02896> hbwjh <0776> Urah <0853> ta <03423> wsryt <04616> Neml <0430> Mkyhla <03068> hwhy <04687> twum <03605> lk <01875> wsrdw <08104> wrms <0430> wnyhla <0241> ynzabw <03068> hwhy <06951> lhq <03478> larvy <03605> lk <05869> ynyel <06258> htew (28:8)

28:9 <05703> del <02186> Kxynzy <05800> wnbzet <0518> Maw <0> Kl <04672> aumy <01875> wnsrdt <0518> Ma <0995> Nybm <04284> twbsxm <03336> ruy <03605> lkw <03068> hwhy <01875> srwd <03824> twbbl <03605> lk <03588> yk <02655> hupx <05315> spnbw <08003> Mls <03820> blb <05647> whdbew <01> Kyba <0430> yhla <0853> ta <03045> ed <01121> ynb <08010> hmls <0859> htaw (28:9)

28:10 P <06213> hvew <02388> qzx <04720> sdqml <01004> tyb <01129> twnbl <0> Kb <0977> rxb <03068> hwhy <03588> yk <06258> hte <07200> har (28:10)

28:11 <03727> trpkh <01004> tybw <06442> Mymynph <02315> wyrdxw <05944> wytylew <01597> wykzngw <01004> wytb <0853> taw <0197> Mlwah <08403> tynbt <0853> ta <01121> wnb <08010> hmlsl <01732> dywd <05414> Ntyw (28:11)

28:12 <06944> Mysdqh <0214> twrualw <0430> Myhlah <01004> tyb <0214> twrual <05439> bybo <03957> twkslh <03605> lklw <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twruxl <05973> wme <07307> xwrb <01961> hyh <0834> rsa <03605> lk <08403> tynbtw (28:12)

28:13 <03068> hwhy <01004> tyb <05656> tdwbe <03627> ylk <03605> lklw <03068> hwhy <01004> tyb <05656> tdwbe <04399> tkalm <03605> lklw <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <04256> twqlxmlw (28:13)

28:14 <05656> hdwbew <05656> hdwbe <03627> ylk <03605> lkl <04948> lqsmb <03701> Pokh <03627> ylk <03605> lkl <05656> hdwbew <05656> hdwbe <03627> ylk <03605> lkl <02091> bhzl <04948> lqsmb <02091> bhzl (28:14)

28:15 <04501> hrwnmw <04501> hrwnm <05656> tdwbek <05216> hytrnw <04501> hrwnml <04948> lqsmb <03701> Pokh <04501> twrnmlw <05216> hytrnw <04501> hrwnmw <04501> hrwnm <04948> lqsmb <02091> bhz <05216> Mhytrnw <02091> bhzh <04501> twrnml <04948> lqsmw (28:15)

28:16 <03701> Pokh <07979> twnxlsl <03701> Pokw <07979> Nxlsw <07979> Nxlsl <04635> tkremh <07979> twnxlsl <04948> lqsm <02091> bhzh <0853> taw (28:16)

28:17 <03713> rwpkw <03713> rwpkl <04948> lqsmb <03701> Pokh <03713> yrwpklw <03713> rwpkw <03713> rwpkl <04948> lqsmb <02091> bhzh <03713> yrwpklw <02889> rwhj <02091> bhz <07184> twvqhw <04219> twqrzmhw <04207> twglzmhw (28:17)

28:18 <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <05921> le <05526> Mykkow <06566> Myvrpl <02091> bhz <03742> Mybrkh <04818> hbkrmh <08403> tynbtlw <04948> lqsmb <02212> qqzm <02091> bhz <07004> trjqh <04196> xbzmlw (28:18)

28:19 P <08403> tynbth <04399> twkalm <03605> lk <07919> lykvh <05921> yle <03068> hwhy <03027> dym <03791> btkb <03605> lkh (28:19)

28:20 <03068> hwhy <01004> tyb <05656> tdwbe <04399> tkalm <03605> lk <03615> twlkl <05704> de <05800> Kbzey <03808> alw <07503> Kpry <03808> al <05973> Kme <0430> yhla <0430> Myhla <03068> hwhy <03588> yk <02865> txt <0408> law <03372> aryt <0408> la <06213> hvew <0553> Umaw <02388> qzx <01121> wnb <08010> hmlsl <01732> dywd <0559> rmayw (28:20)

28:21 P <01697> Kyrbd <03605> lkl <05971> Meh <03605> lkw <08269> Myrvhw <05656> hdwbe <03605> lkl <02451> hmkxb <05081> bydn <03605> lkl <04399> hkalm <03605> lkb <05973> Kmew <0430> Myhlah <01004> tyb <05656> tdwbe <03605> lkl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <04256> twqlxm <02009> hnhw (28:21)

28:1 kai exekklhsiasen dauid pantav touv arcontav israhl arcontav twn kritwn kai touv arcontav twn efhmeriwn twn peri to swma tou basilewv kai arcontav twn ciliadwn kai twn ekatontadwn kai touv gazofulakav kai touv epi twn uparcontwn autou kai touv dunastav kai touv machtav thv stratiav en ierousalhm

28:2 kai esth dauid en mesw thv ekklhsiav kai eipen akousate mou adelfoi kai laov mou emoi egeneto epi kardian oikodomhsai oikon anapausewv thv kibwtou diayhkhv kuriou kai stasin podwn kuriou hmwn kai htoimasa ta eiv thn kataskhnwsin epithdeia

28:3 kai o yeov eipen ouk oikodomhseiv emoi oikon tou eponomasai to onoma mou ep autw oti anyrwpov polemisthv ei su kai aimata execeav

28:4 kai exelexato kuriov o yeov israhl en emoi apo pantov oikou patrov mou einai basilea epi israhl eiv ton aiwna kai en iouda hretiken to basileion kai ex oikou iouda ton oikon tou patrov mou kai en toiv uioiv tou patrov mou en emoi hyelhsen tou genesyai me basilea epi tw panti israhl

28:5 kai apo pantwn twn uiwn mou oti pollouv uiouv edwken moi kuriov exelexato en salwmwn tw uiw mou kayisai auton epi yronou basileiav kuriou epi ton israhl

28:6 kai eipen moi o yeov salwmwn o uiov sou oikodomhsei ton oikon mou kai thn aulhn mou oti hretika en autw einai mou uion kagw esomai autw eiv patera

28:7 kai katorywsw thn basileian autou ewv aiwnov ean iscush tou fulaxasyai tav entolav mou kai ta krimata mou wv h hmera auth

28:8 kai nun kata proswpon pashv ekklhsiav kuriou kai en wsin yeou hmwn fulaxasye kai zhthsate pasav tav entolav kuriou tou yeou hmwn ina klhronomhshte thn ghn thn agayhn kai kataklhronomhshte toiv uioiv umwn mey umav ewv aiwnov

28:9 kai nun salwmwn uie mou gnwyi ton yeon twn paterwn sou kai douleue autw en kardia teleia kai quch yeloush oti pasav kardiav etazei kuriov kai pan enyumhma gignwskei ean zhthshv auton eureyhsetai soi kai ean kataleiqhv auton kataleiqei se eiv telov

28:10 ide toinun oti kuriov hretiken se oikodomhsai autw oikon eiv agiasma iscue kai poiei

28:11 kai edwken dauid salwmwn tw uiw autou to paradeigma tou naou kai twn oikwn autou kai twn zakcw autou kai twn uperwwn kai twn apoyhkwn twn eswterwn kai tou oikou tou exilasmou

28:12 kai to paradeigma o eicen en pneumati autou twn aulwn oikou kuriou kai pantwn twn pastoforiwn twn kuklw twn eiv tav apoyhkav oikou kuriou kai twn apoyhkwn twn agiwn

28:13 kai twn katalumatwn twn efhmeriwn twn ierewn kai twn leuitwn eiv pasan ergasian leitourgiav oikou kuriou kai twn apoyhkwn twn leitourghsimwn skeuwn thv latreiav oikou kuriou

28:14 kai ton staymon thv olkhv autwn twn te cruswn kai argurwn

28:15 lucniwn thn olkhn edwken autw kai twn lucnwn

28:16 edwken autw omoiwv ton staymon twn trapezwn thv proyesewv ekasthv trapezhv crushv kai wsautwv twn argurwn

28:17 kai twn kreagrwn kai spondeiwn kai twn fialwn twn cruswn kai ton staymon twn cruswn kai twn argurwn keffoure ekastou staymou

28:18 kai ton tou yusiasthriou twn yumiamatwn ek crusiou dokimou staymon upedeixen autw kai to paradeigma tou armatov twn ceroubin twn diapepetasmenwn taiv pteruxin kai skiazontwn epi thv kibwtou diayhkhv kuriou

28:19 panta en grafh ceirov kuriou edwken dauid salwmwn kata thn perigenhyeisan autw sunesin thv katergasiav tou paradeigmatov

28:20 kai eipen dauid salwmwn tw uiw autou iscue kai andrizou kai poiei mh fobou mhde ptohyhv oti kuriov o yeov mou meta sou ouk anhsei se kai ou mh se egkataliph ewv tou suntelesai se pasan ergasian leitourgiav oikou kuriou

28:21 kai idou ai efhmeriai twn ierewn kai twn leuitwn eiv pasan leitourgian oikou tou yeou kai meta sou en pash pragmateia kai pav proyumov en sofia kata pasan tecnhn kai oi arcontev kai pav o laov eiv pantav touv logouv souTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org